Комисии

1.Комисия по бюджет, финанси, икономика, дружества и еврофондове.

Председател:

Емин Карамолла

Членове:

Саит Мехмед

Муетдин Саитов

Салих Исмаил

Салих Османджиков

Любомир Малинов

Емин Кьосей

2. Комисия по образование, култура, спорт, здравеопазване, ред и сигурност, евроинтеграция, нормативна уредба и социална политика.

Председател:

Фатме Молаахмед

Членове:

Муса Сръкьов

Мехмед Толупов

Сюлейман Байрактар

Байрям Мечкарски

Салих Исмаил

Емин Карамолла

3.Комисия по общинска собственост, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда, благоустрояване ,селско и горско стопанство.

Председател:

Саит Мехмед

Членове:

Салих Османджиков

Муетдин Саитов

Сибел Семерджиева

Фатме Молаахмед

Сюлейман Байрактар

Любомир Малинов

4.Комисия за противодействие на корупцияата и за отнемане на незаконно придобито имущество.

Председател:

Емин Кьосей

Членове:

Саит Мехмед

Байрям Мечкарски

Сибел Семерджиева

Мехмед Толупов

Муса Сръкьов

Салих Османджиков