Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Сърница и взаимодействието му с Общинската администрация

ПРАВИЛНИК ЗА

„ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С  ОБЩИНСКАТА  АДМИНИСТРАЦИЯ“

 

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. (1).Този правилник урежда въпросите на организацията и дейността на Общинския съвет Сърница, неговите комисии, взаимодействието му с общинската администрация на Община Сърница, отношенията му с органите на държавна власт, обществените организации, международните връзки и условията за сдружаване на Общинския съвет.

Чл.2. (1).Общинският съвет е орган на местното самоуправление, избран от жителите в Община Сърница при условия и по ред, определени от закона.

(2). Организацията и дейността на Общинския съвет се определят и осъществяват въз основа на Конституцията на Република България, Европейската харта за местното самоуправление, Закона за местното самоуправление и местната администрация, действащото европейско и национално законодателство и разпоредбите на този правилник.

(3). За неуредени от правилника положения общинският съвет приема отделни решения.

Чл.3. (1). Правилникът има за цел да осигури ефективна организация на работата на общинския съвет, неговите комисии и общинските съветници и взаимодействието им с общинската администрация за осъществяване на законосъобразно и целесъобразно местно самоуправление.

Чл.4. (1). Общинският съвет е колективен орган на местното самоуправление и осъществява своите правомощия при спазване принципите на законност, публичност, отговорност и гражданско участие,  гарантиране и закрила интересите на жителите на Общината.

(2).Общинският съвет се състои от 13(тринадесет) съветници и заседава в заседателната зала на Общинския съвет, намираща се на административен адрес: гр.Сърница, ул.”Свобода” №20, Сградата на Общинска администрация Сърница, ет.2.

(3). Заседание може да се проведе и на друго място на територията на Община Сърница по решение на Председателя на Общинския съвет.

(4). По изключение и при наличие на особено важни причини, заседание може да се проведе и извън територията на общината.

Чл.5 . (1). Общинският съвет:

1. създава постоянни и временни комисии и избира техните членове;

2. одобрява общата численост и структурата на общинската администрация в общината и кметствата по предложение на кмета на общината;

3. избира и освобождава председателя на общинския съвет;

5. определя размера на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет по предложение на кмета на общината;

6. приема и изменя годишния бюджет на общината, осъществява контрол и приема отчета за изпълнението му;

7. определя размера на местните данъци и такси съобразно ЗМДТ;

8. приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и определя конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на кметства;

9. приема решения за създаване, преобразуване и прекратяване на търговски дружества с общинско имущество и избира представителите на общината в техните органи;

10. приема решения за ползване на банкови кредити, за предоставяне на безлихвени заеми, както и решения за поемане на общински дълг чрез сключване на договори за заем или емитиране на общински ценни книжа и за издаване на общински гаранции при условия и по ред, определени със закон;

11. приема решения за създаване и одобряване на устройствени планове и техни изменения за територията на Общината или за части от нея при условията и по реда на Закона за устройство на територията;

12. приема стратегии, прогнози, програми и планове за развитие на Общината, които отразяват и европейските политики за развитие на местните общности;

13. определя изисквания за дейността на физическите и юридическите лица на територията на Общината, които произтичат от екологичните, историческите, социалните и другите особености на населените места, както и от състоянието на инженерната и социалната инфраструктура;

14. приема решения за създаване и за прекратяване на общински фондации и за управлението на дарено имущество;

15. приема решения за участие на общината в сдружения на местни власти в страната и в чужбина, както и в други юридически лица с нестопанска цел и определя представителите на общината в тях;

16. създава кметства при условия и по ред, определени със закон;

17. прави предложения за административно-териториални промени, засягащи територията и границите на Общината;

18. приема решения за именуване и преименуване на улици, площади, паркове, инженерни съоръжения, вилни зони, курорти и курортни местности и други обекти с общинско значение;

19. обсъжда и приема решения по предложения на кметове на кметства по въпроси от своята компетентност;

20. приема решения за произвеждане на референдуми и общи събрания на населението по въпроси от своята компетентност;

21. одобрява символ и печат на общината;

22. удостоява с почетно гражданство български и чуждестранни граждани;

23. решава и други въпроси от местно значение, които не са от изключителната компетентност на други органи, включително за обявяване на определен ден за празничен и неприсъствен на територията на общината, района, кметството или населеното място по предложение на кмета на общината след съгласуване с областния управител;

24. упражнява текущ и последващ контрол върху изпълнението на приетите от него актове;

25. определя условията и реда за пътуване по маршрутите на обществения градски транспорт на територията на Общината.

(2). Общинският съвет може да избере обществен посредник с мнозинство повече от 2/3 от общия брой общински съветници;

(3).  В случаите по ал.2 общинският съвет приема правилник за организацията и дейността на обществения посредник;

(4). Общинският съвет решава и други въпроси от местно значение, които не са от изключителната компетентност на други органи.

(5). В изпълнение на своите правомощия общинският съвет приема правилници, наредби, инструкции, решения , декларации и обръщения.

Глава втора
КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Чл.6. (1). Първото заседание на новоизбрания  общински съвет се свиква от областния управител и се провежда в 14-дневен срок от обявяването на резултатите  от изборите.

(2).Преди началото на първото заседание новоизбраните общински съветници и кметове полагат устно клетвата по чл. 32, ал.1 от ЗМСМА. Клетвата се полага в присъствието на граждани на Общината, на областния управител или на негов представител и на председателя и/или член или членове на общинската избирателна комисия.

(3). Полагането на клетвата се  удостоверява с подписването на клетвен лист.

(4).Когато общински съветник или кмет е възпрепятстван да присъства при полагането на клетва, той полага клетва преди началото на следващо заседание на общинския съвет.

Чл.7. (1).Първото заседание на  общинския съвет се открива от най-възрастния от присъстващите общински съветници. Той ръководи заседанието до избирането на председател на общинския съвет.

(2).Под председателството на най-възрастния общински съветник могат да се проведат само разискванията по избор на председателя на Общинския съвет.

Чл.8. На първото си заседание общинският съвет избира от своя състав с тайно гласуване председател на общинския съвет.

Чл.9.(1). За произвеждането на тайно гласуване по чл. 9 се избира комисия от 3 общински съветници.

(2).Комисията определя механизъм за провеждане на избора и  утвърждава образец на бюлетина.

Чл.10. Всеки общински съветник, партия, коалиция или група, представени в общинския съвет, могат да издигат кандидатури за председател.

Чл.11. (1). Изборът на председател се извършва с бюлетини по утвърдения образец с имената на издигнатите кандидати.

(2). Всеки съветник гласува, като поставя в плик бюлетина с името на предпочитания от него кандидат и пуска плика в изборната урна.

(3). Гласът е действителен ако в плика е намерена една бюлетина или в плика са намерени повече бюлетини, подадени за един и същи кандидат.

(4).Недействителни са бюлетините когато:

 1. са намерени в избирателната кутия без плик;
 2. са без отбелязвания на вот;
 3. са с отбелязвания за повече от един кандидат;
 4. в избирателния плик са поставени две или повече бюлетини за различни кандидати;
 5. върху тях са дописани думи и знаци;
 6. не са по установения образец.

 (5). Празните пликове се смятат за недействителни бюлетини.

 (6). За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете от общия брой на съветниците. Ако при първото гласуване не се получи необходимото мнозинство, изборът се повтаря в същия ден, като в него участват двамата кандидати, получили най-много гласове. В този случай за избран се смята този, който е получил повече от половината от гласовете на общия брой на съветниците.

(7).Ако и при повторното гласуване нито един от кандидатите не бъде избран, процедурата по избора започва отначало.

Чл.12. (1). Правомощията на Председателя на общинския съвет се прекратяват  предсрочно при :

1. по негово искане – чрез писмено депозирана оставка в деловодството на общинския съвет;

2. трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията си като председател за повече от три месеца с решение на общинския съвет, взето по реда на чл.24, ал.1 от ЗМСМА;

3. влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

4. при предсрочно прекратяване на пълномощията му като съветник.

(2).В случаите по ал. 1, т. 1, т. 3 и т. 4 прекратяването на пълномощията се приема без да се обсъжда и гласува. В случая по ал. 1, т. 1 прекратяването поражда действие от обявяване на изявлението пред общинския съвет, а по ал. 1, т. 3 и т. 4 – от влизане в сила на съответния акт.

(3). При мотивирано писмено искане за предсрочно прекратяване пълномощията на председателя на общинския съвет по смисъла на ал. 1, т. 2, направено от най-малко една четвърт от всички общински съветници, заместник-председателите свикват нарочно заседание на общинския съвет не по-късно от 14 дни след постъпването му. Заседанието се ръководи от заместник - председателя. Гласуването е тайно и искането се смята за прието, ако за него са гласували повече от половината от общия брой на общинските съветници.

(4). До три месеца от заседанието, на което е отхвърлено предложението по ал. 3, не може да се иска предсрочно прекратяване на пълномощията на председателя на общинския съвет.

(5). При предсрочно прекратяване на пълномощията на председателя на общинския съвет, нов избор се произвежда веднага след обявяване на  оставката или приемане на решението, или най-късно на следващото заседание.

Чл.13. При предсрочно прекратяване на пълномощията на председателя, както и при обсъждане на дейността му, заседанието на съвета се председателства от заместник председател, избран от общинския съвет.

Глава трета
РЪКОВОДСТВО НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Чл.14. (1). Председателят на общинския съвет:

1.свиква и ръководи заседанията на съвета, ръководи подготовката им;

2. координира работата на постоянните комисии и им разпределя работните материали според  тяхната компетентност;

3. провежда срещи и консултации с председателите на постоянните комисии и на групите общински съветници, с представители на политически партии, обществени организации и граждани;

4. подпомага съветниците в тяхната дейност, като за целта осигурява необходимото помещение.

5.удостоверява с подписа си съдържанието на приетите от общинския съвет актове;

6. осигурява необходимите условия за работа на комисиите на общинския съвет и на общинските съветници;

7. упражнява контрол върху изразходването на средствата предвидени по бюджета на Общината за издръжка на Общински съвет;

8. удостоверява с подписа си протоколите от заседанията на  общинския съвет;

9. определя местата в заседателната зала за общинските съветници, участващите лица с право на съвещателен глас и гражданите;

10. следи за довеждането до знанието на гражданите на Общината на всички актове, приети от общинския съвет;

11.нарежда нормативните актове, приети от общинския съвет, да бъдат доведени до знанието на гражданите на общината чрез обявяване на видно място в Общинската администрация или на официалната Интернет страница на Общината;

12. организира по график с участието на общински съветници прием на граждани по населени места;

13. изготвя и внася за разглеждане два пъти в годината отчет за работата на Общинския съвет и неговите комисии, който се разглежда в открито заседание и се разгласява на населението на общината по ред, определен в Правилника;

14. издава заповеди за командироване на кмета на общината и кметовете на кметства в чужбина

15.следи за спазването на този правилник;

16. изпълнява и други функции, възложени му от законите на Република България, общинския съвет и този правилник

(2).Председателят на общинския съвет се подпомага от заместник-председатели, избрани по реда, определен в този правилник.

(3). Председателят на общинския съвет за времето на отсъствието си определя заместник-председател, който да го замества при изпълнение на задълженията му.

(4). Председателят не може да участва при вземането на решения, които се отнасят до негови имуществени интереси или до интереси на съпруг, лице, с което е във фактически съпружески отношения, и роднини по права линия и по съребрена линия до четвърта степен, включително. В този случай заседанието, при обсъждането и гласуването на решението, се ръководи от заместник –председател.

(5).Председателят получавамесечно възнаграждение при 4 часов работен ден в размер на 45% от възнаграждението на кмета на Община Сърница.

(6). Председателят на общинския съвет има право на:

1. Обществено осигуряване и допълнително социално осигуряване при условията и по реда на Кодекса за социално осигуряване и на здравно осигуряване при условията и по реда на Закона за здравното осигуряване;

2. Отпуски и обезщетение за неизползван платен годишен отпуск, на допълнителни трудови възнаграждения и други плащания при условията и по реда на Кодекса на труда.

Чл.15. (1). Общинският съвет избира от своя състав един заместник -председател по предложение на общинските съветници.

(2). Заместник - председателя на Общинския съвет се избира с явно гласуване с мнозинство повече от половината от присъстващите съветници.

(3). Заместник - председателят на Общинския съвет:

1.подпомага председателя при упражняване на неговите функции и правомощия;

2.изпълнява отделни функции и правомощия, възложени от председателя;

3. замества председателя при неговото отсъствие от заседание на общинския съвет и при временно отсъствие от залата по време на заседание;

4. следи за спазването на реда по време на заседание и на определяния ред за заемане на местата в залата;

5. контролира преброяването при гласуването и проверката на кворума на общинските съветници;

6. по искане на председателя зачита текстовете на внесени за обсъждане проекти за решения;

7. отчита времето за изказване на общинските съветници;

8. следи за спазване на процедурата и уведомява  председателя;

9. при тайно гласуване организира техниката на гласуване;

10. зачита имената на общинските съветници при поименно гласуване;

11. изпълнява и други функции, възложени от председателя.

(4).Пълномощията на Заместник -председателя се прекратяват предсрочно:

1. при подаване на оставка;

2. при трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията си като заместник - председател за повече от три месеца;

3. по искане на 1/3 от общинските съветници, с решение на общинския съвет взето по реда на чл. 24, ал. 1 от ЗМСМА;

4. по искане на групата съветници, която е издигнала кандидатурата с решение на общинския съвет взето по реда на т.3

(5). При прекратяването на правомощията на заместник-председателя се следват процедурите по чл.12, ал.2-5.

Глава четвърта
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Чл.16. Пълномощията на общинския съветник възникват от деня на полагане на клетвата по чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА.

Чл.17. (1). Общинския съветник има право:

1. да бъде избиран в състава на постоянни и временни комисии на съвета;

2. да предлага включването в дневния ред на заседанията на общинския съвет разглеждането на въпроси от компетентността на съвета и да внася проекти за решения;

3. да участва в обсъждането и решаването на всички въпроси от компетентността на съвета и да внася проекти за решения;

4. да отправя питания към кмета и към служители в общинската администрация, на които се отговаря писмено и устно на следващото заседание на общинския съвет, освен ако самият съвет не реши друго;

5. да получава от държавни органи, службите на общинската администрация, стопански и обществени организации съдействие и информация, свързана с дейността му на съветник, освен когато те съставляват класифицирана информация, представляваща държавна и служебна тайна;

6. да ползва неплатен служебен отпуск за времето, през което изпълнява задълженията си на съветник;

(2).Общинския съветник получава възнаграждение в размер на 5 % от Средната брутна работна заплата на общинска администрация, на база присъствени листи от проведени заседания.

(3)./Решение №70 от 02.07.2020г. на ОбС – Сърница/Общинския съветник получава възнаграждение в размер на 5 % от Средната брутна работна заплата на общинска администрация, на база присъствени листи от заседания на комисии, подкомисии и/или работни групи към постоянните комисии в един календарен ден.

(4)/Решение №70 от 02.07.2020г. на ОбС – Сърница/Общинският съветник получава възнаграждение по ал.3 за един календарен ден, без значение в колко комисии, подкомисии и/или работни групи е взел участие в същия ден.

(5)./Решение №70 от 02.07.2020г. на ОбС – Сърница/Възнагражденията се изплащат ежемесечно до 25-то число на следващият месец на база заверени присъствени листи от председателите на комисии, подкомисии, работни групи към постоянните комисии или от Председателя на Общински съвет, в зависимост от вида на заседанието.

(6)./Решение №70 от 02.07.2020г. на ОбС – Сърница/ При неспазване на срока по чл. 94, ал. 2 от Закона за публичните финанси на председателя на общинския съвет и на общинските съветници не се изплаща възнаграждение за периода след изтичането на съответния срок до приемането на бюджета на общината. Дължимите за този период възнаграждения се изплащат, след като общинският съвет приеме бюджета на общината.

Чл.18. Общинският съветник е длъжен:

 1. да присъства на заседанията на общинския съвет и на неговите комисии, в които е избран, и да участва в решаването на разглежданите въпроси;
 2. да провежда срещи с гражданите по предварително оповестен график и ги информира за дейността и решенията на общинския съвет;
 3. да следи местните печатни и електронни медии по теми, отнасящи се до дейността на общинския съвет и общинската администрация;
 4. да следи за промените в нормативната уредба, отнасящи се до местното самоуправление;
 5. да се подписва в присъствената книга на всяко заседание на общинския съвет и на неговите комисии;
 6. да се запознава предварително със съдържанието на изпратените му и подлежащи на обсъждане материали;
 7. да спазва установения ред по време на заседанията на общинския съвет и неговите комисии.

Чл.19. (1).Общинският съветник не може:

1. да бъде член на управителен, надзорен или контролен съвет, съвет на директорите, контрольор, управител, прокурист, търговски пълномощник, синдик или ликвидатор на търговски дружества с общинско участие или директор на общинско предприятие;

2. да заема длъжност като общински съветник или подобна длъжност в друга държава - членка на Европейския съюз;

3. да е едноличен търговец, съдружник, акционер, член на управителен, надзорен или контролен съвет на търговско дружество, което има сключени договори с общината, в която е общински съветник, както и с търговски дружества с общинско участие или с общински предприятия.

(2).  В едномесечен срок от обявяването на изборните резултати лице, което при избирането му за общински съветник заема длъжност по ал. 5, подава молба за освобождаването му от заеманата длъжност и уведомява писмено за това председателя на общинския съвет и общинската избирателна комисия.

Чл.20. (1). Пълномощията на общинския съветник се прекратяват предсрочно:

1. при поставяне под запрещение;

2. когато след избирането му е осъден с влязла в сила присъда на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер или на лишаване от право да заема държавна длъжност;

3. при подаване на оставка чрез председателя на общинския съвет до общинската избирателна комисия;

4. при избирането му за народен представител, министър, областен управител или кмет, при назначаването му за заместник-министър, заместник областен управител, заместник-кмет, кметски наместник или на щатна длъжност в съответната общинска администрация;

5. когато, без да е уведомил писмено председателя на общинския съвет за неучастието си в заседанието на съвета по уважителни причини - служебна ангажираност, отсъствие от страната, заболяване и други, не участва в три поредни или в общо пет заседания на общинския съвет през годината;

6. при трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си поради заболяване за повече от 6 месеца;

7. при извършване на административно-териториални промени, водещи до промяна на постоянния му адрес извън територията на общината;

8. при извършване на административно-териториални промени, водещи до закриване на общината;

9. при избирането или при назначаването му за член на управителен, надзорен или контролен съвет, съвет на директорите, контрольор, управител, прокурист, търговски пълномощник, синдик или ликвидатор на търговски дружества с общинско участие или директор на общинско предприятие по Закона за общинската собственост, както и при заемането на длъжност като общински съветник или подобна длъжност в друга държава - членка на Европейския съюз;

10. при неизпълнение на задължението по чл. 34, ал. 6;

11 при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;

12. при установяване на неизбираемост;

13. при смърт.

(2). Обстоятелствата по ал. 1 се установяват с документи, издадени от компетентните органи. В случаите по ал. 1, т.3 в тридневен срок от подаването на оставката председателят на общинския съвет я изпраща на общинската избирателна комисия.

(3). В тридневен срок от получаване на документите, удостоверяващи обстоятелствата по ал. 1, т. 3, 5, 6, 10 и 11, общинската избирателна комисия уведомява общинския съветник, който може да направи писмено възражение пред комисията в тридневен срок от уведомяването му. В тридневен срок от изтичането на срока за възражение общинската избирателна комисия приема решение. Когато установи, чеобстоятелствата за прекратяване на пълномощията са налице, общинската избирателна комисия прекратява пълномощията на общинския съветник и обявява за избран за общински съветник следващия в листата кандидат.

(4). В тридневен срок от получаване на документите, удостоверяващи обстоятелствата по ал.1, т. 1, 2, 4, 7, 8, 9, 12 и 13, общинската избирателна комисия обявява за избран за общински съветник следващия в листата кандидат.

(5). Решенията и отказите на общинската избирателна комисия по ал.3, както и отказите по ал.4 могат да се оспорват пред съответния административен съд от заинтересуваните лица или от централните ръководства на партиите, компетентни съгласно устава, и ръководствата на коалициите от партии, компетентни съгласно решението за образуване на коалицията, които са представени в общинския съвет или от упълномощени от тях лица, по реда на Изборния кодекс. Препис от решението на общинската избирателна комисия се изпраща на председателя на общинския съвет в тридневен срок от влизането му в сила.

(6). Преди началото на първото заседание на общинския съвет, което се провежда не по-късно от един месец след влизането в сила на решението на общинската избирателна комисия по ал.3, съответно - след постановяването на решението по ал.4, новоизбраният общински съветник полага клетвата по чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА.

(7). Ако в срока по ал.6 председателят на общинския съвет не свика заседание на съвета или заседанието не бъде проведено, то се свиква от областния управител и се провежда в 7-дневен срок от изтичане на срока по ал.6 При липса на кворум за провеждане на заседанието новоизбраният общински съветник полага клетвата пред областния управител в присъствието на представител на общинската избирателна комисия, общински съветници и граждани.

Глава пета
ПОВЕДЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТНИК.
КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл.21. (1). Общинският съветник по време на заседание няма право:

1.да прекъсва изказващия се;

2.да отправя лични нападки, оскърбителни думи, жестове или заплахи;

3. да разгласява данни, отнасящи се до личния живот или увреждащи доброто име на гражданите;

4. на непристойно поведение или на постъпки, които нарушават реда на заседанието.

(2). Общинският съвет може да приеме Етичен кодекс за поведението на общинския съветник, който допълва тази глава.

Чл.22.(1).Общинският съветник не може да участва при вземане на решения на общинския съвет, които се отнасят до негови имуществени интереси или до интереси на негов съпруг, лице, с което живее във фактическо съпружеско съжителство и роднина по права линия и по съребрена линия до четвърта степен включително, и по сватовство до втора степен включително, както и по въпроси, отнасящи се до интереси на лица, с които се намира  в особени отношения, които пораждат основателно съмнение заналичието на пряк или косвен, материален или нематериален интерес.

(2). Ако са налице обстоятелствата по ал.1, общинският съветник е длъжен сам, преди общинският съвет да започне разискванията, да разкрие наличието на конфликт на интереси и да не участва в разискванията и гласуването на тази точка.

(3). Искане за разкриване на конфликт на интереси може да прави и всеки общински съветник, на който са станали известни обстоятелствата по ал. 1.

(4). При възникване на спор за наличие на конфликт на интереси, общинският съвет може да отложи вземането на решението, като избира анкетна комисия , която да изясни спорните обстоятелства.

Чл.23.(1). Общинският съветник не може да използва положението си на съветник в лична изгода. Той не може да представлява или защитава интересите на физическо или юридически лице пред общинския съвет и неговите комисии, освен ако това не е в обществен интерес.

(2).Общинският съветник  не може да използва общинско имущество в лична изгода.

Чл.24. Общинският съветник не може да използва или разкрива информация, получена при или по повод изпълнение на задълженията си или да използва положението си на съветник с цел да набави за себе си или другиму имотна облага или да причини другиму имотна вреда.

Чл.25. Общинският съветник  няма право да използва положението си за получаване на специални привилегии, освобождаване от задължения, лични придобивки или избягване на последствията от свои или на другиго незаконни действия.

Чл.26. Общинският съветник няма право да извършва лични услуги, които са несъвместими с безпристрастното изпълнение на неговите задължения или биха навредили на интересите на общността.

Чл.27. Общинският съветник няма право да приема подарък или каквато и да е друга парична и/или имотна облага, която не му се следва, за да извърши или да не извърши действие в качеството си на общински съветник или защото е извършил или не е извършил такова действие, в случаите когато деянието не е престъпление по Наказателния кодекс.

Чл. 28. Председателят на общинския съвет може да налага на общинските съветници следните дисциплинарни мерки:

1.напомняне;

2.забележка;

3.порицание;

4.отнемане на думата;

5.отстраняване от заседание

Чл.29. Напомняне се прави на  общински съветник, който се отклони от предмета на разискванията или наруши реда на заседанието по какъвто и да е друг начин.

Чл.30. (1). Забележка се прави на общински съветник, на когото е направено напомняне на същото заседание, но продължава да нарушава реда.

(2).Забележка се прави и на общински съветник, който се е обърнал към свой колега или колеги с оскърбителни думи, жестове или със заплаха.

Чл.31. Порицание се налага на общински съветник, който въпреки напомнянето или забележката продължава да нарушава реда на заседанието или е създал безредие по време на заседание, както и при нарушение на правилата, предвидени по чл.23 -28 от този правилник, освен ако не подлежи на наказание по друг ред.

Чл.32. Председателят или заместник-председателят на общинския съвет отнема думата на общински съветник, който:

1. по време на изказването си има наложени две от предвидените в чл. 29, т.1-3 от правилника дисциплинарни мерки в едно заседание;

2.след изтичане на времето на изказване продължава изложението си, въпреки поканата на председателя да го прекрати.

Чл.33. Председателят или заместник-председателят на общинския съвет могат да отстранят от едно заседание общински съветник, който:

1. възразява против наложената дисциплинарна мярка по груб и непристоен начин;

2. продължително и непрекъснато не дава възможност за нормална работа по време на заседание.

Чл.34. (1). Отстраненият от заседанието общински съветник по чл.34 от този правилник не получава възнаграждение за заседанията, от които е бил отстранен.

(2). Общинският съветник има право да оспори наложената дисциплинарна мярка “отстраняване от заседание” пред председателя на общинския съвет,който може да я потвърди, отмени или промени в три дневен срок от подаването на жалбата.

Глава шеста
ГРУПИ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ

Чл.35. (1).Общинските съветници могат да образуват групи според своята партийна принадлежност или политическата ориентация или на друга програмна основа. Всеки съветник може да участва само в една група

(2). Всяка политическа група се състои най-малко от 2 /двама/ общински съветника.

(3). Когато броят на общинските съветници в една група спадне под определения минимум, тя преустановява своето съществуване.

Чл.36. (1). Всяка група общински съветници представя на председателя или заместник-председателяна общинския съвет решение за образуването си и списък на ръководството и на членовете, подписани от всички общински съветници от състава на групата.

(2). Групите общински съветници, техните ръководства, както и промените в тях се вписват в специален регистър при председателя на общинския съвет.

(3). Председателят на общинския съвет обявява регистрираните групи общински съветници  и техните ръководства на следващото заседание на съвета. Същият ред се прилага и при последвали промени в състава и ръководствата им, както и при тяхното прекратяване.

Чл.37. (1).Всеки общински съветник може да членува само в една група общински съветници.

(2). Условията за членуване, възникване и прекратяване на членството, както и правата и задълженията на членовете, се определят от самата група в съответствие с разпоредбите на този правилник.

(3). Общинският съветник може да напусне групата, като подаде писмено заявление до нейния ръководител и уведоми председателя на общинския съвет.

Глава седма
КОМИСИИ  НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Чл.38. (1). Общинският съвет създава постоянни и временни комисии. Той избира от своя състав техния председател и членовете на всяка комисия с явно гласуване с обикновено мнозинство от общия брой на съветниците.

(2). Постоянните комисии на общинския съвет са:

1. Комисия по бюджет, финанси, икономика, дружества и еврофондове в състав от 7 членове;

2. Комисия по образование, култура, спорт, здравеопазване, ред, сигурност, евроинтеграция, нормативна  уредба и социална политика в състав от 7 членове;

3. Комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда, благоустрояване селско, и горско стопанство в състав от 7 членове;

4. Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество в състав от 7 членове;

(3).Общинският съвет може да извършва промени във вида, броя, съставите и ръководствата на постоянните комисии.

Чл.39.(1).Постоянните комисии имат за задача:

1. да проучват потребностите на населението в съответната област и да правят предложения за решаване на проблемите;

2. да подпомагат общинския съвет при подготовката на решения по въпроси, внесени за обсъждане и решаване;

3. да осъществяват контрол за изпълнение на решенията на общинския съвет.

(2). В работата си постоянните и временните комисии могат да привличат външни лица като експерти и консултанти.

(3). Гражданите и юридическите лица могат да внасят писмени предложения и становища в комисиите на общинския съвет.

(4). По разглежданите въпроси комисиите приемат доклади, становища, предложения и препоръки, които се представят в общинския съвет и на съответните заинтересовани лица.

Чл.40. (1).Всеки общински съветник трябва да е член на поне една постоянна комисия, като може да бъде избиран в не повече от три постоянни комисии.

(2). Общинският съвет определя състава на комисиите според професионалната подготовка и личното желание на всеки общински съветник.

(3).Общински съветник може да бъде избиран за председател само на една постоянна комисия.

Чл.41. (1). Председател на постоянна комисии се освобождават при подаване на оставка , като прекратяването на пълномощията се приема, без да се обсъжда и гласува.

(2). Председател на постоянна комисия се освобождава с решение на общинския съвет по предложение на 1/3 от членовете на комисията или на председателя на съвета при обективна невъзможност да изпълнява своите задължения или при системно нарушаване или неизпълнение на произтичащи от този правилник права и задължения.

Чл.42. (1). Постоянните комисии могат да приемат свои вътрешни правила в съответствие с разпоредбите на този правилник.

(2). Постоянните комисии могат да образуват подкомисии и работни групи.

(3)./Решение №70 от 02.07.2020г. на ОбС – Сърница/Общинският съвет със свое решение може да създава подкомисии и работни групи към постоянните комисии.

(4). /Решение №70 от 02.07.2020г. на ОбС – Сърница/ В работата на подкомисиите и работните групи към постоянните комисии могат да участват общински съветници, служители на общинска администрация и външни лица, последните като експерти и консултанти.

Чл.43. (1). Постоянната комисия се свиква на заседание от нейния председател по искане най-малко на 1/3 от членовете й или от председателя на общинския съвет.

(2).Дневният ред за заседанията на комисиите се обявява съобразно постъпването на материалите, всички членове на комисията се уведомяват по телефон или чрез електронно писмо не по-късно от 48 часа преди заседанието. Материалите за заседанието са на разположение на общинските съветници 48 часа преди самото заседание.

(3). Председателят на постоянна комисия предлага график за заседанията на комисията за месеца, който се приема на заседание на комисията.

Чл.44.(1).Постоянните комисии заседават, ако присъстват повече от половината от техните членове.

(2). По предложение на председателя, постоянната комисия определя дневния ред и продължителността на заседанието си.

(3). Председателят на постоянната комисия ръководи заседанието на комисията, дава думата за изказвания на присъстващите и формулира проектите за предложения и препоръки.

(4). Постоянната комисия приема предложения и препоръки с мнозинство повече от половината от присъстващите, с явно гласуване.

Чл.45.(1). Предложения и проекти за решения  от общинската администрация се разглеждат в постоянните комисии само ако са внесени от кмета на общината, неговите заместници и секретаря на общината.

(2). Предложения и проекти за решения могат да се  внасят и от кметове на кметства, по въпроси, касаещи само тяхното кметство, които са от компетентността на общинския съвет за решаване.

(3). При обсъждане на предложения и проекти за решения или други въпроси, разпределени за разглеждане от постоянната комисия, вносителят или негов представител присъства на заседанието.

Чл.46. (1). Заседанията на комисията са открити. Комисиите могат да решат по изключение отделни заседания да бъдат закрити по предложение на председателя на комисията или нейни членове.

(2). Председателят на комисията е длъжен да осигури условия за присъствие на граждани, представители на неправителствени организации и медии. Те са длъжни да спазват установения ред и да заемат специално определените за тях места.

Чл.47. (1). Общински съветници, които не са членове на съответната комисия, както и кметът на общината, кметовете на кметства, кметски наместници и експерти от общината, могат да участват в заседанията с право на съвещателен глас.

(2). Председателят на комисията може да кани на заседание представители на държавните институции и ведомства и други заинтересовани страни, ако се разискват въпроси от тяхната компетентност или се засягат техни права и интереси.

(3). Участващите на заседанията на комисиите са длъжни да спазват изискванията във връзка с опазване на служебната тайна, както и на сведения, отнасящи се до личния живот и доброто име на гражданите.

Чл.48. (1). За заседанията на постоянните комисии се вoди съкратен протокол, в който се отбелязват всички приети становища.

(2). Протоколът се подписва от председателя на комисията и от водещия протокола .

Чл. 49. (1). Комисиите могат да провеждат  съвместни заседания, когато се разглеждат общи за две или повече комисии въпроси. Тези заседания се ръководят по споразумение от един от председателите на комисия.

(2). При съвместни заседания всяка комисия гласува свое становище, което представя на председателя на общинския съвет. 

Чл.50. Становище  на постоянна комисия се докладва на заседание на общинския съвет  от председателя на постоянната  комисия или от определен от него член.  

Чл.51. (1). Временни комисии се образуват по конкретен повод, за проучване на отделни въпроси и за провеждане на анкети.

(2). Правилата за работа на постоянните комисии се прилагат и по отношение на временните комисии.

(3). Временните комисии изготвят и представят отчет за резултатите от дейността си пред общинския съвет.

(4). Общинският съвет с решение прекратява  дейността на временните комисии.

Чл.52.(1). При необходимост в работата си постоянните и временните комисии могат да привличат външни лица като експерти и консултанти, по предварително определени от общинския съвет критерии и условия.

(2). Експертите и консултантите по ал. 1 работят  на обществени начала.

(3). В случаите, когато е необходимо експертите и консултантите по ал. 1 могат да получат възнаграждение. Размерът на възнаграждението се определя от председателя на общинския съвет, в зависимост от обема на извършената работа и се изплаща въз основа на договор, подписан от кмета на общината. Средствата се изплащат от общинския бюджет в рамките на бюджета на общинския съвет.

Глава осма
ПЛАНИРАНЕ, ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ
НА ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Чл.53. (1). Заседанията на общинския съвет се провеждат най-малко шест пъти в годината.

(2). Времето на едно заседание е до 8 /осем/ часа, което се разпределя в 4 /четири/ части, с пауза от 1 /един/ час на обяд,  с почивки от по 15 минути между всяка част.

Чл.54. (1). Председателят на общинския съвет насрочва заседанията в зависимост от постъпилите доклади, материали и проекти за решения

(2).Общинският съвет при необходимост заседава извънредно:

1. по инициатива на председателя на Общинския съвет;

2. по искане на една трета от общинските съветници;

3. по искане на една пета от избирателите на общината;

4. по искане на областния управител.

Чл.55. (1). Най-малко 7 (седем) дни преди заседанието председателят на общинския съвет информира обществеността за предстоящото заседание, като обявява дневния ред, датата, часа и мястото на провеждане на заседанието на предварително определените за това места в общината.

(2). При извънредни заседания обществеността се информира най-малко 3 дни преди заседанието.

Чл.56. Всички доклади, материали и проекти за решения се изпращат до председателя на общинския съвет най-късно в 7 (седем) дневен срок преди редовно заседание и 3 (три) дневен срок преди извънредно заседание.

Чл.57. Председателят на Общинския съвет ги разпределя между постоянните комисии по компетентност.

Чл.58.  (1).Право да бъдат вносители на проекти за решения имат:

1.постоянните комисии, чрез своите председатели;

2.общинските съветници;

3.кметът на общината, както и неговите заместници и секретарят на общината;

4. предложения и проекти за решения могат да се  внасят и от кметове на кметства, по въпроси, касаещи само тяхното кметство.

(2). Предложения могат да внасят всички граждани.

Чл.59.(1). Кметът на общината или общински съветник могат да предлагат за включване на неотложни въпроси в дневния ред след срока по чл.57 до началото на заседанието.

(2).Неотложни въпроси се включват в дневния ред с решение на общинския съвет.

Чл.60.(1). Председателят на общинския съвет е длъжен да организира уведомяването на общинските съветници за заседанието. Изпращането на поканите до общинските съветници за провеждане на заседанието на общинския съвет и материалите за него се извършва  в 7 дневен срок преди неговото провеждане, а при извънредни заседание – в 3 дневен срок.

(2). По изключение материали за съответното заседание могат да се предоставят на общинските съветници и в деня на неговото провеждане.

Чл.61. Заседанията на общинския съвет се откриват и ръководят от председателя на общинския съвет.

Чл.62. При отсъствие на председателя на общинския съвет, заседанията се откриват и ръководят от заместник-председателя на общинския съвет.

Чл.63.(1). Председателят на общинския съвет открива заседанието ако присъстват повече от половината от общия брой на съветниците.

(2).Проверката на кворума се извършва преди откриването на заседанието, след всяка почивка или прекъсване на заседанието.

(3).По преценка на председателя или по искане група общински съветници проверка на кворума може да се извърши и в процеса на заседанието

(4). Проверката на кворума се извършва чрез преброяване на общинските съветници или чрез поименно прочитане на имената им от председателя.

(5).Председателят може да прекрати заседанието, когато в залата няма необходимия кворум при започване процедура на гласуване.

Чл.64.(1).Заседанията на общинския съвет са открити.

(2). По изключение общинският съвет може да реши отделни заседания или части от тях да бъдат закрити.

(3). Предложение за закрито заседание могат да направят председателят на общинския съвет, общинските съветници, кмета или областния управител.

(4). При постъпило предложение за закрито заседание председателят поканва всички външни лица да напуснат залата. След като изслуша мотивите на вносителя на предложението, общинският съвет го обсъжда и гласува. Съобразно резултата от гласуването заседанието продължава като закрито или открито.

(5). Решенията, взети на закрито заседание, се обявяват публично по общия ред.

Чл.65.(1).Гражданите имат право да присъстват на заседанията на общинския съвет. Председателят е длъжен да осигури условия за тяхното присъствие.

(2).Когато гражданин нарушава реда за провеждане на заседанието, председателят има право да го отстрани.

(3).На заседанията на общинския съвет не се допускат въоръжени лица (с изключение на охраната), лица в явно нетрезво състояние, под въздействието на наркотични вещества, с психични отклонения и неприличен външен вид. Не се допуска ползване на мобилни телефони и провеждане на разговори по време на заседание, както и използването на мобилни телефони с включен звуков режим. При неспазване на тези забрани председателят на общински съвет отстранява лицата от залата.

Чл.66.(1). Председателят на общинския съвет дава думата за изказване на общинските съветници. Те не могат да се изказват без да са получили думата от председателя

(2).Думата се иска от място с вдигане на ръка или с предварителна писмена заявка.

Чл.67.(1).По процедурни въпроси думата се дава веднага.

(2). Процедурни са въпросите, с които се възразява срещу конкретно нарушение на реда за провеждане на заседанията, предвиден в този правилник или съдържат предложения за изменение и допълнение на приетия ред за развитие на заседанието, включително тези за:

1. прекратяване на заседанието;

2. отлагане на заседанието;

3. прекратяване на разискванията;

4. отлагане на разискванията;

5. отлагане на гласуването;

6. проверка на кворума.

(3). Когато постъпи процедурно предложение, то се поставя веднага на гласуване, без обсъждане. Думата може да се даде на един съветник,  който не е съгласен с него.

Чл.68. (1).Всеки общински съветник може да се изказва по един път по точка от дневния ред като продължителността на изказването не може да превишава 5 /пет/ мин.

(2).Председателят отнема думата на общински съветник, който превишава определеното по предходната алинея време за изказване, след като го предупреди за това.

Чл.69. (1). Общинският съветник има право на реплика.

(2). Репликата е кратко възражение по същество на приключило изказване. Тя се прави веднага след изказването и не може да бъде повече от  2 /две/мин.

(3). По едно и също изказване може да бъде направена най-много до 1 /една / реплика.

(4). Не се допуска реплика на репликата. Репликираният общински съветник има право на отговор (дуплика) след приключване на репликите.

Чл.70. Думата се дава незабавно при поискване от Областния управител, Кмета на Общината или техни представители.

Чл.71. След като списъкът на изказващите се е изчерпал, председателят обявява разискванията за приключени.

Чл.72. (1). Гражданите могат да се изказват, да отправят питания, становища и предложения от компетентността на общинския съвет, кмета или общинската администрация, представляващи обществен интерес.

(2). На питанията се отговаря устно на същото заседание. Когато отговорът изисква допълнителни справки, отговорът се отлага за следващото заседание. В зависимост от характера и съдържанието на въпроса, председателят определя кой да отговори.

Чл.73. Заседанието може да бъде отложено или прекратено с решение на общинския съвет по предложение на председателя или на група общински съветници.

Чл.74. (1). Гласуването е лично. Гласува се “За” , “Против” и “Въздържал се”. Гласуването се извършва явно, освен в определените от закона случаи. По предложение на група съветници, общинският съвет може да реши отделно гласуване да бъда тайно.

(2). Явно гласуване се извършва чрез:

1. вдигане на ръка;

2. саморъчно записване на имената;

3. поименно – чрез прочитане на имената на общинските съветниците и отбелязване срещу тях на дадения вот.

(3). Тайно гласуване се извършва с бюлетини по утвърден образец.

Чл.75.Предложение за тайно гласуване може да бъде направено от 50+1 от общия брой  присъстващи общински съветници. Предложението се поставя на гласуване без разисквания.

Чл. 76. От обявяването на гласуването до завършването му не се допускат изказвания.

Чл. 77. (1). Гласуването се извършва по следния дневен ред;

1. предложения за отхвърляне;

2. предложения за отлагане на следващо заседание;

3. предложения за заместване;

4. предложения за поправки;

5. обсъждан текст, който може да съдържа и одобрени вече поправки;

6. предложения за допълнения;

7. основното предложение.

(2).Когато има две или повече предложения от едно и също естество, те се гласуват по реда на постъпването им.

(3). Решенията на общинския съвет се вземат с явно гласуване с мнозинство повече от половината от присъстващите съветници, освен ако в закон е предвидено друго.

(4). Решенията на общинския съвет по чл. 21, ал. 1, т. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 20 и по чл. 21а, ал. 3 от ЗМСМА се вземат с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците.

(5). Решенията на общинския съвет по чл. 21, ал. 1, т. 6, 7, 8, 9, 10, 14 и 15 от ЗМСМА се приемат с поименно гласуване, което се отразява в протокола от заседанието.

Чл.78. (1). Председателят на общинския съвет обявява резултата от гласуването веднага.

(2). Когато процедурата от гласуването или резултатът от него бъдат оспорени веднага след приключването му, председателят на общинския съвет разпорежда то да бъде повторено. Резултатът от повторното гласуване е окончателен.

(3).Повторно гласуване по същество на взето решение в рамките на същото заседание е недопустимо.

Чл.79. (1).За заседанието на общинския съвет се води подробен протокол , който се изготвя в деня, следващ деня на заседанието. Той се подписва от протоколиста и председателя на общинския съвет най-късно в тридневен срок от заседанието.

(2). Към протокола се прилагат материалите по дневния ред, писмените становища на комисиите, питанията на гражданите и отговорите към тях, когато те са писмени.

Чл. 80. Общинските съветници могат да  преглеждат протокола и да искат поправянето на грешки в 7-дневен срок от заседанието. Възникналите спорове се решават на следващото заседание.

Чл. 81. Поправки на явни фактически грешки в приети актове се извършват по нареждане на председателя на общинския съвет, след консултации с вносителя и докладчика.

Глава девета
ВНАСЯНЕ, ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА РЕШЕНИЯ
И ДРУГИ АКТОВЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Чл.82. (1). Проекти на правилници, наредби, инструкции и решения, заедно с мотивите към тях се внасят от кмета на общината, заместник кметовете, секретаря на общината, общинските съветници и председателите на постоянните комисия. 

(2). Внесени проекти на правилници, наредби, инструкции и решения за разглеждане от общински съвет, които са отхвърлени, не могат да бъдат внесени наново по-рано от 5 последователни заседания, ако са със същия или сходен предмет.

(3). Ако нормативен акт предвижда друг вносител извън кръга на посочените в горните алинеи, се прилага реда предвиден в съответния акт.

(4). Всеки проект за решение трябва да бъде мотивиран и придружен със съответните документи. В мотивите на проекта вносителят е длъжен да посочи и необходимите бюджетни разходи за неговото изпълнение.

(5). В случай че разходите за изпълнение на предложено решение не са предвидени в бюджета на общината за текущата година и не съществува бюджетен източник за изпълнението му в рамките на приетия бюджет, решението има препоръчителен характер за включването му при актуализация на бюджета или за следващата бюджетна година.

Чл.83 (1). Председателят на общинския съвет разпределя проектите между постоянните комисии.

(2). Постоянните комисии обсъждат проектите за решения  и представят при председателя своите мотивирани доклади най-късно в деня на заседанието със становище по необходимостта, целесъобразността и финансовото осигуряване на проектите за решения. Когато се налага,  председателят отлага разглеждането на въпроса на следващото заседание. Ако комисията бездейства, вносителят има право да поиска разглеждане на проекта на право в заседание на общинския съвет.

(3). Проектът за решение се обсъжда и гласува, след като общинският съвет изслуша становището на водещата комисия, становището на вносителя и становището на другите комисии.

(4). Вносителят на проекта за решение може да го оттегли до гласуването на дневния ред на заседанието.

(5). Ако комисията не е разгледала проекта поради непровеждане на заседание, вносителят има право да поиска разглеждане на проекта направо в заседание на общинския съвет.

Чл.84. (1) Комисиите разглеждат постъпилите проекти за решения по реда на тяхното входиране, при условие че са напълно окомплектовани с необходимите документи.

(2). Когато представените проекти и материали за разглеждане в комисиите не са напълно oкомплектовани с необходимите документи или е необходимо изясняването на даден въпрос от вносителя или други компетентни органи, то комисията може да иска доокомплектоването им, разяснения направени в комисия, както от представители на общинска администрация, така и от други компетентни органи. Когато вносителят не се яви или е в невъзможност да направи разяснения, или да окомплектова представения проект до изготвяне на дневния ред, проекта за решение с материалите по него му се връща.

Чл.85. (1). Проекти на нови наредби, правилници, инструкции, както и за изменение и допълнение на действащи такива, се внасят за разглеждане в Общинския съвет при условията и реда на Закона за нормативните актове и този правилник, доколкото не противоречи на закона. Проектите се разпределят за разглеждане от всички постоянни комисии.

(2). Преди внасянето на проект за разглеждане от постоянните комисии на общински съвет, съставителят е длъжен да проведе обществена консултация, публикува справката за постъпилите предложения по време на същата, заедно с обосновката за неприетите предложения на съответната интернет страница.

(3). Предложения за промени във внесен за разглеждане проект могат да се правят в писмен вид от общински съветници и кмета на общината, които следва да бъдат регистрирани в деловодството на общински съвет, преди заседанието на общински съвет, в  което е включена точката за гласуване.

(4). На заседанието на Общински съвет се внасят за разглеждане постъпилите проект на нормативен акт, ведно със справката за постъпилите предложения по време на обществената консултация и обосновката за неприетите предложения, както и становището на Комисия по образование, култура, спорт, здравеопазване, ред, сигурност, евроинтеграция, нормативна  уредба и социална политика.

(5). При обсъждане на внесен проект на нормативен акт на заседание на общинския съвет, могат да се правят нови предложения по същество на внесения проект или да се предлагат изменения или допълнения на текстове.

(6). При допусната явна фактическа или техническа грешка, съставителят или председателят на общински съвет могат да правят предложения за промени във внесения за разглеждане проект на нормативен акт и по време на редовното заседание.

Чл.86. Председателят на общинския съвет е длъжен да изпрати приетите от общинския съвет решения до кмета на общината и областния управител в 7 (седем) дневен срок от приемането им, освен ако в закон не е предвидено друго.

Чл.87. (1).Председателят на общинския съвет съобщава на следващото заседание на общинския съвет за оспорване на решение на общинския съвет от областния управител в случаите, посочени в чл.45, ал.4 от ЗМСМА.

(2). Председателят на общинския съвет съобщава на следващото заседание на общинския съвет за оспорване на решение на общинския съвет от кмета на общината в случаите, посочени в чл. 45, ал. 5 от ЗМСМА.

(3). Кметът на общината може да върне за ново обсъждане незаконосъобразните или нецелесъобразните актове на общинския съвет или да оспорва незаконосъобразните актове пред съответния административен съд и да иска спиране на изпълнението на общите административни актове и действието на подзаконовите нормативни актове. Кметът на общината не може да върне за ново обсъждане по целесъобразност вътрешно служебни актове, свързани с организацията и дейността на общинския съвет и на неговите комисии.

(4). Върнатият за ново обсъждане акт заедно с мотивите за връщането му се изпраща на председателя на общинския съвет в 7-дневен срок от получаването му.

(5). Върнатият за ново обсъждане акт не влиза в сила и се разглежда от общинския съвет в 14-дневен срок от получаването му.

(6). Върнатият за ново обсъждане акт може да бъде оспорен пред съответния административен съд от кмета на общината, съответно от областния управител, в 7-дневен срок от изтичане на срока по ал. 7, ако в този срок общинският съвет не се произнесе по него.

(7). Общинският съвет може да отмени, да измени или да приеме повторно върнатия за ново обсъждане акт.

(8). Актът, върнат за ново обсъждане, се приема повторно с мнозинството, определено в закон, но с не по-малко от повече от половината от общия брой на общинските съветници.

(9). Измененият или повторно приетият акт на общинския съвет може да бъде оспорван пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл.88. Проекти за декларации и обръщения от името на общинския съвет може да внася всеки общински съветник, като включването им в дневния ред на заседанието се подлага на гласуване при приемане на дневния ред.

Чл. 89. (1). Проектът за общинския бюджет и приходно-разходните сметки за извънбюджетни средства по чл. 94 от Закона за публичните финанси (ЗПФ) се внася от кмета на общината и се разпределя за становище на всички постоянни комисии. 

(2).Проектът се разглежда приоритетно от постоянните комисии, които са длъжни да се произнесат в срок от 1 ден преди заседанието, на което проекта е включен за разглеждане в дневния ред

(3). След изтичане на срока по предходната алинея проектът се внася за обсъждане и приемане независимо от броя на представените становища.

(4).Обсъждането започва с изложение на вносителя, след което се изслушват становищата на комисиите.

(5). Обсъждането и гласуването на проекта се извършва по общи суми, раздели, параграфи и мероприятия и кметства.

Чл. 90. (1). Предложения по проекта за годишен бюджет, които предвиждат или предполагат увеличаване на бюджетните разходи по един параграф или мероприятие, се разглеждат, когато се посочи източника на финансиране.

(2). Предложения за изменения в предвидения размер на бюджетните приходи по групи и параграфи могат да се правят съгласувано с вносителя, като се имат предвид нормите в Закона за публичните финанси.

Чл. 91. Проектите за изменение и допълнение на общинския бюджет се разглеждат по правилата на този раздел. Те се разпределят за разглеждане само вКомисия по бюджет, финанси, икономика, дружества и еврофондове.

Чл. 92. Всички проекти, чието прилагане предполага допълнително бюджетно финансиране, се съпровождат с предложение за съответно изменение на приетия общински бюджет. В тези случаи се прилагат особените правила по този раздел.

(2) Проектът се разглежда приоритетно от съвета.

Чл.93. (1).Текстът от нормативните актове на общинския съвет (наредбите) , както и приемането им по надлежния ред се удостоверява с подпис на председателя на общинския съвет и на протоколиста, непосредствено след текста на акта.

(2). Оригиналът на нормативния акт се съхранява в архива на общината.

(3). Препис от оригинала се издава с разрешение на председателя на общинския съвет и се заверява от технически сътрудник на общинския съвет.

Глава десета
КОНТРОЛ ВЪРХУ АКТОВЕТЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА, ИЗДАДЕНИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АКТОВЕТЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Чл. 94. (1). Общинският съвет упражнява контрол върху актове на кмета на общината, издадени в изпълнение на актовете на Общинския съвет.

(2). Общинските съветници упражняват контролните си функции чрез питания.

Чл.95. (1). Общинският съветник отправя питания чрез председателя на Общинския съвет. Питането се изготвя в писмена форма, подписва се от общинския съветник и се завежда в деловодството на общината най-късно 2 работни дни преди началото на заседанието. То трябва да бъде ясно и точно формулирано и да не съдържа обвинения и лични нападки.

(2). По изключение питане в устен или писмен вид се отправя на самото заседание, а отговорът се дава по реда на Чл.9 1, ал. 1 от Правилника.

Чл.96. (1). Кметът отговаря на питането на следващото заседание, освен ако по своя преценка реши да отговори на същото или Общинския съвет реши друго. Отговорът може да бъде устен или писмен. Отговорът трябва да бъде писмен, когато общинският съветник, отправил питането, е изразил изрично желание за това. 

(2). Питането се снема от дневния ред, когато общинският съветник, който го е направил, отсъства или го е оттеглил.

(3). След пристъпване към разглеждане на питането, вносителят може да го изложи в рамките до 5 минути. След отговор на питането, задалият го общински съветник има право на не повече от 2 уточняващи въпроса и на становище дали е доволен от отговора или не.

(4). Разисквания по отговора не се допускат.

Чл. 97. (1). Общинският съвет може да отмени актове на кмета, извършени в нарушение на решенията на съвета по чл. 21 от ЗМСМА, съгласно чл. 45 от същия.

(2). Мотивирано предложение за отмяна на такъв акт може да направи всеки съветник чрез сезиране на Постоянната комисия по приватизация, евроинтеграция, нормативна уредба, социална политика и селско стопанство към Общинския съвет, която е длъжна след проучване на предложението да излезе със становище пред общинските съветници в 20 дневен срок.

Чл. 98. Общинският съвет или избраните от него комисии могат да извършват проучвания, анкети и изслушвания по въпроси, засягащи интересите на жителите.

Чл. 99. Контролът по изпълнение решенията на общинския съвет се извършва на всяко шестмесечие чрез писмен отчет на кмета пред общинския съвет.

Глава единадесета
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
И ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Чл. 100. (1). Кметът на общината и кметовете на кметства могат да присъстват на заседанията на общинския съвет с право на съвещателен глас и да се изказват по реда на този правилник.

(2). Кметът на общината подписва и внася в общинския съвет проекти на решенията за разглеждане в заседанията на съвета или комисиите.

(3). Проекти за решения внесени от общински съветник задължително се придружават със становище на кмета на общината, освен ако не касаят организационната работа на кмета.

Чл.101.  Кметът на общината организира изпълнението на решенията на общинския съвет чрез кметовете на кметства и общинската администрация.

Чл.102. (1). Кметът на общината определя длъжностни лица от общинската администрация и подходящо помещение в сградата на общината, за съхраняване копията на актовете на общинския съвет от последните 10 години на хартиен носител и за осигуряване достъп гражданите до тях в рамките на работното време.

(2). На гражданите, желаещи да получат копие от актовете на общинския съвет, се осигурява възможност за това срещу заплащане. Цените на услугите се определят в Наредба на общинския съвет.

Чл.103. Секретарят на общината организира и отговаря за разгласяването и обнародването на актовете на общинския съвет и на кмета на общината.

Чл.104. (1). Кметът на общината уведомява общинския съвет за времето на отсъствие, както и за лицето, което ще го замества.

(2). Председателят на общинския съвет уведомява писмено кмета на общината за времето на отсъствие, както и за лицето, което ще го замества.

Чл.105. (1). Общинският съвет определя размера на трудовите възнаграждения на кмета на общината и кметовете на кметства в рамките на действащата нормативна уредба по предложение на кмета на общината.

(2). Общинският съвет решава и други въпроси, произтичащи или свързани с правата по трудово правоотношение по отношение на лицата по ал.1, които не са от изключителна компетентност на други органи.

Чл.106. (1).Общинският съвет одобрява структурата на общинската администрация и определя средствата за работна заплата на служителите на издръжка от общинския бюджет по предложение на кмета на общината.

(2). Общинският съвет може да създава служби на общинската администрация в отделни кметства, населени места или части от тях по предложение на кмета на общината и определя функциите им.

Чл.107. (1). Общинският съвет няма администрация със собствен щат. Дейността на общинския съвет се подпомага и осигурява от общинската администрация.

(2). Кметът на общината осигурява експертното и организационно обслужване на общинския съвет, като определя в Устройствения правилник на общинската администрация задълженията на нейните служители. Конкретните задължения на отделни служители, свързани с подпомагане дейността на съвета и неговите комисии, се определят в длъжностните характеристики от кмета на общината.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. По смисъла на този Правилник:

1. „Явна фактическа грешка“ е всяко несъответствие между формираната действителна воля на решаващия в дадено производство орган и нейното външно изразяване в писмения текст на административния акт/решението.

2. ,,Уважителни причини“ са посочените в Кодекса на труда.

3. „Техническа грешка“ е грешното изписване на имена, цифри, дати и др.

Глава тринадесета
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2.  (1). Общинският съвет приема тълкувателни решения по отделни текстове на този правилник, които предизвикват различно тълкуване в процеса на прилагането им.

(2). Общинският съвет може да приема отделни решения по неуредени процедурни въпроси на този правилник, които се прилагат само за конкретното заседание, освен ако не бъде решено друго.

§ 3. Този правилник може да бъде изменен или допълнен по искане на най-малко една четвърт от общинските съветници по реда на приемането му.

§ 4. Този правилник се издава на основание чл. 21, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и отменя Правилника за организацията за организацията и дейността на Общински съвет Сърница и взаимодействието му с общинска администрация, приет с Решение №2 от 10.11.2015 г. с Протокол №2 на Общински съвет – Сърница

§ 5. Този правилник е приет с Решение №2 от 29.11.2019 г. с Протокол №2 на Общински съвет – Сърница и влиза в сила от деня на приемането му.

§ 6. Този правилник е приет с Решение №70 от 02.07.2020 г. с Протокол №7 на Общински съвет – Сърница и влиза в сила от деня на приемането му.

 

С УВАЖЕНИЕ,

САЛИХ САЛИХОВ ОСМАНДЖИКОВ
Председател на Общински съвет Сърница