Обществени консултации по доклад за екологична оценка на Предварителен проект на ОУП на град Сърница и неговото землище

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО ДОКЛАДА ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ГРАД СЪРНИЦА И НЕГОВОТО ЗЕМЛИЩЕ

Във връзка с изискванията на нормативната уредба на 14.06.2024г. е открита процедура за провеждане на консултации по изготвения доклад за Екологична оценка (ЕО) на Предварителен проект на Общ устройствен план (ОУП) на гр. Сърница и неговото землище.

I. Информация за възложителя (орган или оправомощено по закон трето лице): име, пълен пощенски адрес, лице за връзка - телефон, факс и адрес за електронна поща:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Сърница, Област Пазарджик
Пълен пощенски адрес: Обл.Пазарджик, общ.Сърница, гр.СърницаТел. централа: 0889241299E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Кмет на Община Сърница Неби БозовТел. централа: 0889241299
Е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Лице за контакти: Мехмед ФереТел: 0892 275954Е-mail:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

II. Обща информация за предложения план/програма

1. Основание за изготвяне на плана/програмата - нормативен или административен акт

Предварителният проект на Общ устройствен план е изготвен въз основа на Решение № 093 от 24.09.2020г. на Общински съвет - Сърница, и при спазване на изискванията на Планово задание за изработване на ОУП, прието със същото решение. ОУП се разработва за територия на гр. Сърница и неговото землище.

2. Период на действие и етапи на изпълнение на плана/програмата

Времевият диапазон за действие на ОУП на гр. Сърница и неговото землище е в съответствие с разпоредбите на Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените планове (ДВ, бр. 57 от 26.06.2001 г., в сила от 1.08.2001 г.) и Заданието за проектиране. ОУП е с далекоперспективен хоризонт от 15 до 20 години.

3. Териториален обхват (национален, регионален, областен, общински, за по-малки територии) с посочване на съответните области и общини

ОУП е с териториален обхват територията на на гр. Сърница и неговото землище.

4. Засегнати елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ)

На територията на община Сърница попадат частично две защитени зони от мрежата Натура 2000: ЗЗ BG0001030 „Родопи Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № 278 от 31.03.2021г на МОСВ (обн. ДВ бр. 45/2021) и ЗЗ BG0002063 „Западни Родопи” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № 835 от 17.11.2008г на МОСВ, изм. със Заповед № 890 от 26.11.2013 г на МОСВ.

Подробен анализ и оценка на въздействията върху Натура зоните в общината е направен в Доклада за оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитени зони, приложен към Екологичната оценка (Приложение 2). Заключението на доклада е, че при изпълнението на всички предложени мерки, както и след отразяване и приемане измененията и поправките в предварителния проект на ОУП на гр. Сърница и неговото землище, прилагането на плана няма да окаже значително въздействие върху целостта и природозащитните цели на защитени зони BG0001030 „Родопи Западни” по Директива 92/43 ЕИО за опазване на природните местообитания и BG0002063 „Западни Родопи” по Директива 2009/147 ЕО за опазване на дивите птици. След нанесените промени, съгласно изискванията на ДОСВ, предварителния проект на ОУП на гр. Сърница и неговото землище е съвместим с предмета и целите на опазване на защитените зони.

5. Основни цели на плана/програмата

Главната цел на ОУП е създаване на оптимална териториално-функционална структура за пространствено развитие и комплексно устройство на всички видове територии в град Сърница и неговото землище, при отчитане на местните специфични природни и антропогенни фактори и условия.

Специфичните цели, детайлизиращи и допълващи Главната цел са:

 • Създаване на необходимите устройствени условия за реализиране на стратегическите документи по ЗРР, имащи отношение и насоки към разработваната територия: Национална концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025 г. Национална стратегия за регионално развитие за периода 2012-2022; Интегрирана териториална стратегия за развитие на Южен Централен район за периода 2021-2027 г., Плана за интегрирано развитие на община Сърница за периода 2021-2027 г.
 • Извеждане на нерешените проблеми, които да бъдат решени в ОУП, и обратно: ОУП да маркира такива, които да бъдат включени в актуализираните документи за новия планов период.
 • Създаване на устройствени условия за улесняване реализацията на инвестиционния интерес на проектната територия, както и за устойчивост на социално-икономическото й развитие;
 • Осигуряване на условия за опазване на околната среда и обектите на културно – историческото наследство;
 • Оптимално развитие на териториалната структура, в зависимост от основното или конкретното предназначение на териториите, както и допустимите и забранените дейности в тях, в т.ч. изискванията при използването, опазването и застрояването им;
 • Определяне на насоките за териториалното развитие на урбанизираните територии и безконфликтното им съвместяване със земеделските, горските и защитените територии, с оглед постигане на оптимална териториална структура;
 • Осигуряване на равнопоставеност на физическите и юридическите лица при реализиране на инвестиционни инициативи, засягащи тяхната поземлена собственост, при гарантиране на правата им;
 • Създаване на ОУП като инструмент за ползване на финансови ресурси по програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз.

      Изхождайки от целите на ОУП са формулирани и задачите, които ще допринесат и за реализация на визията за развитие на общината, формулирана като: „Община Сърница – предпочитано място за живеене с младо и образовано население, привлекателна туристическа дестинация с опазена природна среда, балансирана и устойчива икономика, основаваща се на ефективното използване на наличните ресурси, с добри възможности за реализация както по отношение на продукцията, така и относно човешкия фактор.“, като дадат решения за:

 • Структуриране на проектната територия по предназначение на съставните и структурните й части (обитаване, производство, рекреация, природозащита, природовъзстановяване, комуникация и инфраструктура и др.), при отчитане и обосноваване на потребностите за тяхното развитие, и за реалните възможности за поемане на нови функции, без това да създаде проблеми, при преексплоатиране на териториалните ресурси;
 • Промяна на строителните граници на град Сърница, вследствие неговото развитие, но само при обосновано разширяването на урбанизираните му територии и при отчитане на ограничителите и стимулаторите за този процес;
 • Регламентиране на режимите на строителните зони, границите им, начинът на застрояване и основни параметри на застрояване, като: интензивност, плътност, височина и др.;
 • Определяне на транспортно-комуникационната система - главната и обслужваща пътна мрежа и главната и второстепенна улична мрежа на града, за задоволяване съвременните потребности за достъпност, комфорт и безопасност. Осигуряване на удобни връзки с възможност за бърз достъп до първокласната пътна мрежа;
 • Развитие на инженерната инфраструктура. Определяне на нови трасета и обекти на инженерната инфраструктура, и оптимизиране и набелязване на мерки и решения за подобряване функционирането на изградените;
 • Възстановяване и развитие на териториите с нарушени пространствени параметри, както и създаване на перспективи за бъдещото им предназначение;
 • Определяне на оптимална териториална структура и развитие на екологичната инфраструктура. Предвиждане на мероприятия за повишаване стандарта и качествата на околната среда и формулиране на екологични параметри и изисквания;
 • Запазване, възстановяване и предвиждане на нови терени и обекти за образование, култура, здравеопазване, спорт, култура и други;
 • Определяне на териториите за активно прилагане на ландшафтно-устройствени мероприятия и естетическо оформяне;
 • Определяне на териториите с публична държавна и публична общинска собственост и режимът на тяхното устройство;
 • Определяне на териториите с вероятно разпространение на предвидими природни бедствия и необходимите превантивни мерки и начин на устройство и защита;
 • Определяне на правила и нормативи за прилагане на устройствения план съобразно местните и регионални характеристики;
 • Извеждане на приоритетни устройствени мероприятия и определяне на последователност на реализирането им във времето.

     Така дефинираните цели и задачи имат средносрочен и дългосрочен характер на действие. Тяхното изпълнение в голяма степен зависи от инвестиционната политика на частните инвеститори и тази на общината. Тя, от своя страна е обвързана с възприетите седемгодишни цикли на планиране на регионално и общинско ниво /2014 – 2020 г.; 2021 – 2027 г.; 2028-2034 г. и т. н./.

За да има възможност за синхронизиране на действията по двете групи документи – стратегически и устройствени, касаещи територията на общината, и при спазване на нормативните изисквания, Заданието предлага прогнозният период на действие на ОУП да бъде 15-20 години.

6. Финансиране на плана/програмата (например държавния и общинския бюджет, международни програми, финансови институции)

Финансирането на плана е от бюджета на Община Сърница.

Срокове и етапи на изготвянето на плана или програмата и наличие, нормативно регламентирано на изискване за обществено обсъждане или друга процедурна форма за участие на обществеността

ОУП на гр. Сърница и неговото землище се изработва в две фази:

 • Предварителен проект и
 • Окончателен проект.

ОУП  е с период на действие от 15 до 20 години.

На основание чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията и чл. 21, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, ОУП на гр. Сърница и неговото землище подлежи на обществено обсъждане.

На основание чл. 19, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми по изготвения доклад за екологична оценка се провеждат консултации със заинтересованата общественост.

III. Орган, отговорен за прилагането на плана/програмата

Органът, отговорен за прилагането на плана е Община Сърница.

IV. Орган за приемане/одобряване/утвърждаване на плана/програмата.

Органът, отговорен за приемане/ одобряване на ОУП е Общински съвет - Сърница.

V. Място с публичен достъп и време за запознаване с проекта за плана/програмата, доклада за ЕО с всички приложения и материалите към него

Общият устройствен план – фаза Предварителен проект и доклада за Екологичната оценка към него, са на разположение на интересуващите се в сградата на Общинска администрация Сърница гр.Сърница, ул.”Свобода” №20, ет.3, отдел ТСУ всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа, както и на интернет страницата на Община Сърница в линковете и приложенията по-долу.

Срок за изразяване на становище

От момента на публикуване на настоящото Съобщение до провеждане на срещата за обществено обсъждане, както и на самата среща, която ще се проведе на  – 17.07.2024г.

Начин на изразяване на становище

Становища и мнения по ОУП на гр. Сърница и неговото землище – фаза Предварителен проект и ДЕО могат да се депозират в сградата на Община Сърница, в сградата на Общинска администрация Сърница, Център за административно обслужване с административен адрес: гр.Сърница, ул. ”Свобода” №20, ет.1 или на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. , както и по време на самата среща.

VI. Лице за връзка по провеждане на консултациите

Мехмед Фере – гл.спец.ТСУ, тел. 0892275954, е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Катя Найденова – Ръководител на екипа, изготвил ДЕО към ОУП на гр. Сърница и неговото землище; тел: +359 88 679 4778.

Краен срок за провеждане на консултациите и изразяване на становище по ОУП на гр. Сърница и неговото землище – фаза Предварителен проект и ДЕО е по време на срещата за провеждане на обществено обсъждане, която ще се проведе на 17.07.2024г. от 13:30 часа в залата на Младежкия дом в гр.Сърница

ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ГРАД СЪРНИЦА И НЕГОВОТО ЗЕМЛИЩЕ /Натиснете тук за изтегляне/