Граждански услуги и ЕСГРАОН

 №  Уникален идентификатор Услуги по гражданска регистрация     Информация за предоставяната услуга и образци на бланки  
1. 1997 Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес pdf icon
2. 2107 Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес pdf icon
3. 2104 Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година pdf icon

4.

2128 Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес pdf icon
5. 2079 Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес pdf icon
6. 2056 Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година pdf icon
7. 2052 Издаване на удостоверение за раждане - оригинал pdf icon
8. 2076 Издаване на удостоверение за раждане - дубликат pdf icon
9. 1999 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - оригинал pdf icon
10. 2037 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат pdf icon
11. 2075 Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца pdf icon
12. 2057 Издаване на удостоверение за родените от майката деца pdf icon
13. 2036 Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки  pdf icon
14. 2019 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт - за първи път pdf icon
15. 2034 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път pdf icon
16. 2016 Издаване на удостоверение за наследници pdf icon
17. 2092 Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена pdf icon
18. 2109 Издаване на удостоверение за семейно положение pdf icon
19. 2038 Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт) pdf icon
20. 2040 Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи pdf icon
21. 2138 Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението pdf icon
22. 2108 Издаване на удостоверение за правно ограничение pdf icon
23. 2020 Издавене на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението  pdf icon
24. 2080 Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина  pdf icon
25. 2017 Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина  pdf icon
26. 2073 Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България pdf icon
27. 2110 Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина  pdf icon
28. 2000 Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние pdf icon
29. - Издаване на многоезично стандартно удостоверение (акт за раждане, акт за граждански брак, акт за смърт, брачна дееспособност, семейно положение, местоживеене) pdf icon
30. 1994 Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или друг орган pdf icon
31. 2039 Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г. pdf icon
32. 2053 Заявление за припознаване на дете pdf icon
33. - Издаване на удостоверение за българско гражданство pdf icon
34. - Издаване на удостоверение факти и обстоятелства, свързани с гражданско състояние pdf icon
35. - Издаване на удостоверение за идентичност на административен адрес pdf icon