Граждански услуги и ЕСГРАОН

 №  Услуги по гражданска регистрация     заявление  
1.  Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес pdf icon
2.  Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - оригинал pdf icon и pdf icon
3.  Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние word doc icon

4.

 Издаване на удостоверение за наследници pdf icon
5.  Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина  pdf icon
6.  Издаване на препис-извлечение от акт за смърт - за първи път
7.  Издавене на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението  pdf icon
8.  Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път pdf icon
9.  Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки  pdf icon
10.  Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат pdf icon
11.  Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт) pdf icon
12.  Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи pdf icon
13.  Издаване на удостоверение за раждане - оригинал
14.  Припознаване на дете
15.  Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година pdf icon
16.  Издаване на удостоверение за родените от майката деца pdf icon
17.  Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители
18.  Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България pdf icon
19.  Издаване на удостоверение за настоящ адрес за първи път pdf icon  и pdf icon
20.  Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца pdf icon
21.  Издаване на удостоверение за раждане - дубликат pdf icon
22.  Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението pdf icon
23.  Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес pdf icon и  pdf icon
24.  Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина 
25.  Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена pdf icon
26.  Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година pdf icon
27.  Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес pdf icon и  pdf icon
28.  Издаване на удостоверение за правно ограничение pdf icon
29.  Издаване на удостоверение за семейно положение pdf icon
30.  Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина  word doc icon
31.  Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес pdf icon
32.  Издаване на удостоверение за постоянен адрес за първи път pdf icon и  pdf icon
33.  Промяна в актовете за гражданско състояние 
34.  Служебно издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението pdf icon