Други административни услуги

 №  Уникален идентификатор Други административни услуги  Информация за предоставяната услуга и образци на бланки
1. 2133 Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3) pdf icon
2. 2134 Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2) pdf icon
3. 2012 Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващи хора с увреждания и използване на улеснения при паркиране pdf icon
4. - Издаване на карта за военноинвалиди / военнопострадали pdf icon
5. 2015 Нотариално удостоверяване на подписите на частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване pdf icon
6. 2072 Нотариално удостоверяване на верността на преписи и извлечения от документи и книжа pdf icon
7. 2094 Нотариално удостоверяване на съдържанието на подписа и съдържанието на пълномощно по чл. 37 от Закона за задълженията и договорите pdf icon
8. 2127 Приемане и обработка на заявления за изготвяне на предложения до общинския съвет за отпускане на персонални пенсии pdf icon
9. 2 Предоставяне на достъп до обществена информация pdf icon
10. 2086 Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи pdf icon
11. 2068 Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии  pdf icon
12. 2045 Издаване на разрешително за дотъп до горски територии pdf icon
13 2006 Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горския фонд pdf icon
14. 273 Заявление за регистрация на животновъден обект - лично стопанство pdf icon
15. 2087 Регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга  pdf icon
16 - Издаване на удостоверение за частна ветеринарномедицинска дейност pdf icon
17 - Издаване на становище за отглеждане на животни от земеделски производители pdf icon
18. - Предоставяне на съд за събиране и съхраняване на битовите отпадъци pdf icon
19. 2093 Издаване на предписание за насочване на битовите и строителните отпадъци pdf icon
20 2069 Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и холограмни стикери за автомобилите pdf icon
21

-

Издаване на дубликат на удостоверение за регистрация за таксиметров превоз на пътници

pdf icon

22 3167 Отразяване на промени в обстоятелствата, вписани в разрешение за таксиметров превоз на пътници pdf icon
23. 560 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения към Община Сърница pdf icon
24 -

Издаване на удостоверение или бележка от общ характер

pdf icon
25 - Предоставяне на заверен/незаверен препис от документ, съхраняващ се в Общинска администрация Сърница pdf icon
26 - Извършване на дейност с товарни и специални моторни превозни средства, собственост на Община Сърница от физически и юридически лица на територията на Община Сърница pdf icon
27. - Вписване на физическо лице в списъка за дървесина за огрев, по реда на чл.111, ал.7 от Закона за горите pdf icon
28. - Вписване на физическо лице в Списъците по чл.71, ал.8 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти за продажба на строителна дървесина за лични нужди pdf icon