Други административни услуги

 №  Други административни услуги  заявление 
1. Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3) word doc icon
2. Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2) word doc icon
3. Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващи хора с увреждания и използване на улеснения при паркиране word doc icon
4. Издаване на карта за военноинвалиди/военнопострадали word doc icon
5. Нотариално удостоверяване на подписите на частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване word doc icon
6. Нотариално удостоверяване на верността на преписи и извлечения от документи и книжа word doc icon
7. Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи pdf icon
8. Предоставяне или подмяна на кош за смет word doc icon
9. Извършване на консултации, представляващи законен интерес за физическо или юридическо лице относно административноправен режим, които се дават по силата на нормативен акт или които са свързани с издаване на административен акт или с извършване на друга административна услуга -
10. Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или друг орган -
11. Нотариално удостоверяване на съдържанието на подписа и съдържанието на пълномощно по чл. 37 от Закона за задълженията и договорите word doc icon
12. Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и холограмни стикери за автомобилите -
13. Регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга  -
14. Приемане и обработка на заявления за изготвяне на предложения до общинския съвет за отпускане на персонални пенсии -
15. Издаване на разрешения на физически и юридически лица за извозване на битови и производствeни отпадъци, строителни и земни маси -
16. Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии  word doc icon
17. Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения pdf icon
18. Заявление за достъп до информация pdf icon
19. Необходими документи за издаване на категоризация
  • Заявление по образец
  • Удостоверение от Агенцията по вписванията;
  • Удостоверение, че не е в процедура по ликвидация или несъстоятелност /оригинал/;
  • Ксерокопие от документ за собственост на обекта;
  • Разрешение за ползване /удостоверение за въвеждане на обекта в експлоатация/;
  • Ксерокопие от договор за наем;
  • Изрично пълномощно в оригинал, когато се подава от пълномощник;
  • Документ за платена такса.

Забележка:
Всички копия на документи да бъдат заверени вярно с оригинала и подписани
Срок на издаване: 14 дни

Цена на услугата:

За категоризиране на туристически обекти се събират следните такси:

1. За категоризиране на места за настаняване клас „А” – хотели и мотели:

а) до 30 стаи - 500 лв.;
б) от 31 до 150 стаи - 1000 лв.;
в) от 151 до 300 стаи - 1870 лв.;
г) от 301 до 500 стаи - 2750 лв.;
д) над 500 стаи - 5000 лв.;

2. За категоризиране на места за настаняване клас „Б” – семейни хотели, хостели, пансиони и почивни станции:

а) до 20 стаи - 250 лв.;
б) от 21 до 40 стаи - 500 лв.;
в) от 40 до 60 стаи - 940 лв.;
г) от 61 до 100 стаи - 2500 лв.;
д) над 100 стаи - 5000 лв.;

3. За категоризиране на места за настаняване клас „Б”  и  „В” – стаи за гости, апартаменти за гости, къщи за гости, бунгала и къмпинги:

a) за едно легло - 10 лв.;
б) за паркомясто за автомобил/каравана/кемпер в къмпинг – 10 лв. на брой;

4. За категоризиране на заведения за хранене и развлечения (самостоятелни или прилежащи към места за настаняване) - ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове:

а) до 20 места за сядане - 110 лв.;
б) от 21 до 50 места за сядане - 250 лв.;
в) от 51 до 150 места за сядане - 500 лв.;
г) от 151 до 300 места за сядане - 940 лв.;
д) над 300 места за сядане - 1400 лв.

Забележка:

Към всички такси се добавя 7.80 лв. за стандартна символика

Срок  на действие на индивидуалния административен акт:
- Временно удостоверение за категоризация – 3 /три/ месеца.
- Удостоверение за категоризация /оригинална символика/ – 5 години

 
19.1. Заявление за категоризиране на място за настаняване  word doc icon
19.2. Заявление за категоризиране на заведения за хранене и развлечения word doc icon
20. Заявление-декларация за регистриране за упражняване на дейност хотелиерство в стая за гости или апартамент за гости word doc icon
21. Заявление за регистрация на животновъден обект - лично стопанство pdf icon
22. Заявление за регистрация на животновъден обект - ферма pdf icon
23. Заявление по чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ за отдаване под наем на земеделски земи word doc icon
Приложение №1 - Към заявлението се посочват видове и брой пасищни селскостопански животни, отглеждани в животновъдния обект excel xls icon
Приложение №2 - Към заявлението се описват собствените и ползвани имоти с НТП – пасища, мери и ливади, към момента на подаване на заявлението. word doc icon