Други административни услуги

 №  Други административни услуги  заявление 
1. Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3) word doc icon
2. Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2) word doc icon
3. Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващи хора с увреждания и използване на улеснения при паркиране word doc icon
4. Издаване на карта за военноинвалиди/военнопострадали word doc icon
5. Нотариално удостоверяване на подписите на частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване word doc icon
6. Нотариално удостоверяване на верността на преписи и извлечения от документи и книжа word doc icon
7. Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи pdf icon
8. Предоставяне или подмяна на кош за смет word doc icon
9. Извършване на консултации, представляващи законен интерес за физическо или юридическо лице относно административноправен режим, които се дават по силата на нормативен акт или които са свързани с издаване на административен акт или с извършване на друга административна услуга -
10. Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или друг орган -
11. Нотариално удостоверяване на съдържанието на подписа и съдържанието на пълномощно по чл. 37 от Закона за задълженията и договорите word doc icon
12. Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и холограмни стикери за автомобилите -
13. Регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга  -
14. Приемане и обработка на заявления за изготвяне на предложения до общинския съвет за отпускане на персонални пенсии -
15. Издаване на разрешения на физически и юридически лица за извозване на битови и производствeни отпадъци, строителни и земни маси -
16. Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии  word doc icon
17. Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения pdf icon
18. Заявление за достъп до информация pdf icon
19. Необходими документи за издаване на категоризация
  • Заявление по образец
  • Удостоверение от Агенцията по вписванията;
  • Удостоверение, че не е в процедура по ликвидация или несъстоятелност /оригинал/;
  • Ксерокопие от документ за собственост на обекта;
  • Разрешение за ползване /удостоверение за въвеждане на обекта в експлоатация/;
  • Ксерокопие от договор за наем;
  • Изрично пълномощно в оригинал, когато се подава от пълномощник;
  • Документ за платена такса.

Забележка:
Всички копия на документи да бъдат заверени вярно с оригинала и подписани
Срок на издаване: 14 дни

Тарифа за таксите, които се събират по закона за туризма /Натисни тук/

Срок  на действие на индивидуалния административен акт:
- Временно удостоверение за категоризация – 3 /три/ месеца.
- Удостоверение за категоризация /оригинална символика/ – 5 години

 
19.1. Заявление за категоризиране на място за настаняване word doc icon
19.1.1. Заявление за потвърждаване на категоризиране на място за настаняване word doc icon
19.1.2. Заявление за повишаване на категория на места за настаняване word doc icon
19.2. Заявление за категоризиране на заведения за хранене и развлечения word doc icon
19.2.1. Заявление за потвърждаване на категоризиране на заведение за хранене и развлечения word doc icon
19.2.2. Заявление за повишаване на категорията на заведение за хранене и развлечения word doc icon
20. Заявление за промяна в обстоятелствата на заведение за хранене и развлечения word doc icon
21. Заявление-декларация за регистриране за упражняване на дейност хотелиерство в стая за гости или апартамент за гости word doc icon
22. Заявление за регистрация на животновъден обект - лично стопанство pdf icon
23. Заявление за регистрация на животновъден обект - ферма pdf icon
24. Заявление по чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ за отдаване под наем на земеделски земи word doc icon
Приложение №1 - Към заявлението се посочват видове и брой пасищни селскостопански животни, отглеждани в животновъдния обект excel xls icon
Приложение №2 - Към заявлението се описват собствените и ползвани имоти с НТП – пасища, мери и ливади, към момента на подаване на заявлението. word doc icon
25. Заявление за работно време на стационарен търговски обект word doc icon