Други административни услуги

 №  Уникален идентификатор Други административни услуги  Информация за предоставяната услуга и образци на бланки
1. 2133 Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3) pdf icon
2. 2134 Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2) pdf icon
3. 2012 Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващи хора с увреждания и използване на улеснения при паркиране pdf icon
4. - Издаване на карта за военноинвалиди / военнопострадали pdf icon
5. 2015 Нотариално удостоверяване на подписите на частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване pdf icon
6. 2072 Нотариално удостоверяване на верността на преписи и извлечения от документи и книжа pdf icon
7. 2094 Нотариално удостоверяване на съдържанието на подписа и съдържанието на пълномощно по чл. 37 от Закона за задълженията и договорите pdf icon
8. 1994 Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или друг орган pdf icon
9. 2069 Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и холограмни стикери за автомобилите pdf icon
10. 2127 Приемане и обработка на заявления за изготвяне на предложения до общинския съвет за отпускане на персонални пенсии pdf icon
11. - Предоставяне на достъп до обществена информация pdf icon
12. 2086 Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи pdf icon
13. 2068 Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии  pdf icon
14. 2045 Издаване на разрешително за дотъп до горски територии pdf icon
15. - Заявление за регистрация на животновъден обект - лично стопанство pdf icon
16. 2087 Регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга  pdf icon
17. - Предоставяне или подмяна на кош за смет pdf icon
18. 2093 Издаване на предписание за насочване на битовите и строителните отпадъци pdf icon
19. - Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения към Община Сърница pdf icon
20. - Вписване на физическо лице в списъка за дървесина за огрев, по реда на чл.111, ал.7 от Закона за горите pdf icon
21. - Изключване на физическо лице от Списъците по чл.71, ал.8 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти pdf icon
22. - Вписване на физическо лице в Списъците по чл.71, ал.8 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти за продажба на строителна дървесина за лични нужди pdf icon
23. - Извършване на дейност с товарни и специални моторни превозни средства, собственост на Община Сърница от физически и юридически лица на територията на Община Сърница pdf icon