Защита на личните данни

Обща информация

Считано от 25 май 2018 г. Регламент (ЕС) 2016/679 (General Data Protection Regulation - GDPR) на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните).

Регламентът урежда правата и задълженията по защита на личните данни на физическите лица от всички държави членки на ЕС.

Община Сърница в качеството си на администратор на лични данни по смисъла на чл.4, ал.7 от Регламент (ЕС) 2016/679 осъществява дейността по събиране, обработване и съхранение на лични данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни.

Информация относно Администратора на лични данни

Наименование: ОБЩИНА СЪРНИЦА
Седалище и адрес на управление: гр. Сърница 4633,ул. “Свобода” 20
Данни за кореспонденция: гр. Сърница 4633,ул. “Свобода” 20
Телефон: тел.: 03547/22 66, факс: 03547/22 66
Web site: www.sarnitsa.bg

Координати за връзка с длъжностното лице по защита на личните данни

Име: Джемиле Пашова
Данни за кореспонденция: гр. Сърница 4633,ул. “Свобода” 20
Телефон: тел.: 03547/22 66
Web site: www.sarnitsa.bg
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Цели на обработването, за които са предназначени личните данни

Община Сърница събира, обработва и съхранява Вашите лични данни въз основа на нормативно установени задължения и/или в изпълнението на задачи от обществен интерес и в съответствие с чл. 6 ал. 1 от Регламент 2016/679.


Подаване на жалба

В случай на установяване нарушаването на Вашите законни права и интереси, имате право да подадете жалба до Комисията по защита на личните данни.

Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: бул. “Проф. Цветан Лазаров“ № 2, гр.София - 1592
Данни за кореспонденция: бул. “Проф. Цветан Лазаров“ № 2, гр.София - 1592
Телефон: 02 9153 518
Web site: www.cpdp.bg
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Право на достъп

Имате право на достъп до своите лични данни като изисквате и получавате информация за тяхното обработване. Предоставянето на достъп до информацията за обработването на Вашите лични данни е безплатно, като Община Сърница си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.


Коригиране, изтриване („да бъдеш забравен“) и ограничаване обработването на данни

Имате право да коригирате личните си данни при установяване на неточност, както и право на възражение за обработване на Вашите лични данни. Вие имате право да поискате от Община Сърница изтриване на личните Ви данни, когато е налице някое от посочените основания:

Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събирани или обработвани по друг начин в случаите, когато нормативен акт не налага тяхното срочно съхранение;

При оттегляне на съгласието си в случаите, когато нормативен акт не налага тяхното срочно съхранение;

Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни и не е на лице законово основание за тяхното обработване;

Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Община Сърница;

Община Сърница няма основание да заличава лични данни, които са нормативно определени и следва да се съхраняват в законовите срокове.

Имате право да изискате Община Сърница да ограничи обработването на свързаните с Вас лични данни, когато:

Оспорите личните данни, за срок, който позволява на Община Сърница да провери точността на личните данни;

Обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;

Община Сърница не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;

Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Община Сърница имат преимущество пред интересите Ви.

Правно основание за обработването

Административните услуги, които предлагаме изискват обработване и съхранение лични данни, които са минимизирани. Тези данни са необходими, за да бъде обработена и изпълнена съответната услуга според нормативната уредба на Република България и Европейския Съюз. Община Сърница събира личните данни за конкретни, легитимни цели и личните данни не се обработват по-нататък по начин несъвместим с тези цели.

Срокове за съхранение на личните данни

Многообразието от услуги, които Община Сърница предоставя, изисква и различен срок за съхранение на лични данни на хартиен/електронен носител, чиито критерии са определени от нормативната уредба в страната, а за останалите е приложим „Номенклатура на делата със срокове за съхраняване на Община Сърница” за съхранява лични данни по силата на приложимото законодателство съгласно предвидения срок.

Получатели или категории получатели на лични данни

Категориите получатели на лични данни, които Община Сърница предоставя извън организацията:

На публични органи (Национална Агенция по приходите, Национален осигурителен институт, Министерство на Вътрешните работи, органи на съдебната власт, контролни органи, органи на местното самоуправление и т.н.)

На обработващ лични данни (физическо или юридическо лице, което обработва личните данни от името на Община Сърница и по негово нареждане или възлагане)

Принципи при събирането, обработването и съхраняването

При обработката, събирането и съхраняването на лични данни, Община Сърница се ръководи от следните принципи:

Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;

Съотносими с целите на обработка и свеждане до минимум на събираните данни;

Ограничение на целите на обработване;

Точност и актуалност на данните;

Ограничаване срока на съхранение на документи с лични данни;

Цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.


Други

Община Сърница не събира и не обработва лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални и политически организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели, както и обработването на генетични и биометрични данни, данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физически лица, като изключения се допускат само в случаите, предвидени в чл.9, ал.2 от Регламент (ЕС) 2016/679 и чл.5, ал.2 от ЗЗЛД.

                                                                                                                                                                                                                                                          

С инструкция за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от община Сърница можете да се запознаете, като натиснете тук.

Вижте съобщението за поверителност на личните данни създадени чрез системата за видеонаблюдение на Общинска администрация -  град Сърница, като натиснете тук.

С вътрешните правила за обработване, съхранение и защита на лични данни при видеонаблюдение в сгради и обекти, собственост на община Сърница можете да се запознаете, като натиснете тук.