Местни данъци и такси

Наименование на кодовете за видове плащания към Местни данъци, такси и наеми – Община Сърница

Наименование на кодовете за вид плащане Код за вид плащане
Окончателен годишен (патентен) данък 44 14 00
Данък върху недвижимите имоти 44 21 00
Данък върху превозните средства 44 23 00
Такси за битови отпадъци 44 24 00
Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин (2,5% данък) 44 25 00
Туристически данък

44 28 00

Приходи от наеми на имущество 44 41 00
Приходи от наеми на земя 44 42 00
Такси за технически услуги 44 80 01
Такси за административни услуги 44 80 07

 

Детайли Банкова Сметка

Банка Интернешънъл Асет Банк АД
IBAN BG23 IABG 7491 8427 0982 00
BIC (банков код) IABGBGSF
Титуляр на сметка

ОБЩИНА СЪРНИЦА

УЛ СВОБОДА 20

4633 СЪРНИЦА

БЪЛГАРИЯ

Булстат –

Община Сърница

176 806 228

Забележка:        

1. Лихвите се превеждат към съответния вид плащане и код за плащане.        

2. При плащане по банкова сметка ЗАДЪЛЖИТЕЛНО посочвайте регистрационен № и рама на МПС и партиден № на недвижимия имот.

№   Уникален идентификатор Административни услуги МДТ - Декларации Информация за предоставяната услуга и образци на бланки  
 1. 9407 Данъчна декларация по чл. 27 от ЗМДТ за освобождаване от данък върху недвижимите имоти или за ползване на данъчно облекчение pdf icon
 2. 9409 Данъчна декларация по чл. 32, ал. 1 от ЗМТД за облагане с данък върху наследствата pdf icon
 3. 9408 Данъчна декларация по чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущества pdf icon
 4. 9402 Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежаван лек или товарен автомобил - не повече от 3,5 тона pdf icon
 5. 9403 Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано пътно превозно средство - не повече от 3,5 тона pdf icon
 6. 9412 Данъчна декларация по чл. 61н от Закона за местните данъци и такси за облагане с патентен данък pdf icon
 7. 9401 Данъчна декларация по чл.14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти pdf icon
8. 9406 Данъчна декларация по чл.14, ал.2 от ЗМДТ за необходимите данни за определяне на данъка върху недвижимите имоти - груб строеж pdf icon
9. 9418 Декларация по чл. 117 от ЗМДТ за притежание на куче pdf icon
10. 9415 Декларация по чл. 61р, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси за облагане с туристически данък pdf icon
11. 9414 Декларация по чл. 61х от ЗМДТ за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници pdf icon
12. 9410 Декларация по чл. 71 от ЗМДТ за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване pdf icon

 ​

 №  Уникален идентификатор Административни услуги МДТ  Информация за предоставяната услуга и образци на бланки 
1. 1998 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси pdf icon
2. 2091 Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство pdf icon
3. 2124 Издаване на копие от подадена данъчна декларация pdf icon
4. 2131 Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства pdf icon
5. 2397 Издаване на препис на документ за платен данък върху недвижимо имущество и такса битови отпадъци pdf icon
6. 2014 Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък pdf icon
7. 2126 Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина pdf icon
8. 2834 Служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения pdf icon
9. 2517 Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тях pdf icon
10. 2071 Издаване на удостоверение за декларирани данни pdf icon
11. - Издаване на удостоверение за данъчна оценка: 
11.1 2396 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство pdf icon
11.2 2396 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на земеделски земи pdf icon
11.3 2395 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване pdf icon
11.4 2393 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж pdf icon
12 9411 Искане за прихващане или възстановяване на недължимо платени задължения и такси по ЗМДТ pdf icon
13 9413 Искане за отписване на публични общински вземания, погасени по давност на основание чл.173, във връзка с чл.171 от ДОПК pdf icon