Плащане на МДТ и наеми

Наименование на кодовете за видове плащания към Местни данъци, такси и наеми – Община Сърница

Наименование на кодовете за вид плащане Код за вид плащане
Окончателен годишен (патентен) данък 44 14 00
Данък върху недвижимите имоти 44 21 00
Данък върху превозните средства 44 23 00
Такси за битови отпадъци 44 24 00
Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин (2,5% данък) 44 25 00
Туристически данък

44 28 00

Приходи от наеми на имущество 44 41 00
Приходи от наеми на земя 44 42 00
Такси за технически услуги 44 80 01
Такси за административни услуги 44 80 07

Детайли Банкова Сметка

Банка Интернешънъл Асет Банк АД
IBAN BG23 IABG 7491 8427 0982 00
BIC (банков код) IABGBGSF
Титуляр на сметка

ОБЩИНА СЪРНИЦА

УЛ СВОБОДА 20

4633 СЪРНИЦА

БЪЛГАРИЯ

Булстат –

Община Сърница

176 806 228

Забележка:        

1. Лихвите се превеждат към съответния вид плащане и код за  плащане.        

2. При плащане по банкова сметка ЗАДЪЛЖИТЕЛНО посочвайте регистрационен № и рама на МПС и партиден № на недвижимия имот.

Необходими документи :

Декларация по чл. 14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти

Декларация по чл. 61р, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси за облагане с туристически данък

Декларация по чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ за облагане с данък при придобиване на имущества

Данъчна декларация по чл. 61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък

Молба за издаване на удостоверение за данъчна оценка

 №  Административни услуги МДТ  заявление 
1.

Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси

pdf icon
2. Издаване на удостоверение за декларирани данни word doc icon
3. Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство pdf icon
4. Издаване на копие от подадена данъчна декларация pdf icon
5. Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства pdf icon
6. Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък -
7. Издаване на документи от значение за признаване, упражняване или погасяване на права или задължения по Закона за местните данъци и такси -
8. Издаване на удостоверение за данъчна оценка word doc icon
9. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на земеделска земя word doc icon
10. Издаване на препис от документ за платен данък върху недвижими имоти и такса за битови отпадъци pdf icon
11. Прихващане и възстановяване на надвнесени суми pdf icon