№   Административни услуги - Общинска собственост и пазарни отношения  заявление 
1.  Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост, или за възстановен общински имот  word doc icon
2.  Издаване на заповед за изземване на имот word doc icon
3.  Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти  word doc icon
4.  Категоризация на средства за подслон и места за настаняване word doc icon
5.  Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост word doc icon
6.  Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти word doc icon
7.  Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост word doc icon
8.  Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверение word doc icon
9.  Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани средства за подслон или места за настаняване и издаване на удостоверение word doc icon
10.  Прекратяване на категория на туристически обект
11.  Категоризация на заведения за хранене и развлечение word doc icon
12.  Потвърждаване или промяна категорията на туристически обект
13.  Издаване на удостоверение за категория на туристически обект - дубликат  word doc icon
14.  Заявление за закупуване на парцел с реализирано ОПС word doc icon

търсене

Проекто-наредби

Заседания

January 21, 2021

Заседание 28.01.2021

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
December 09, 2020

Заседание 16.12.2020

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация