Общинска собственост

 №  Уникален идентификатор  Административни услуги - Общинска собственост  Информация за предоставяната услуга и образци на бланки
1. 1988 Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост, или за възстановен общински имот  pdf icon
2. 2059 Издаване на заповед за изземване на имот pdf icon
3. 2021 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти  pdf icon
4. 2078 Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост pdf icon
5. 2081 Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти pdf icon
6. 2095 Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост pdf icon
7. - Закупуване на парцел с реализирано ОПС pdf icon
8. - Учредяване възмездно право на ползване за разполагане на постоянен/временен пчелин върху поземлен имот, публична или частна общинска собственост pdf icon
9. - Отдаване под наем на земеделски земи по чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ pdf icon