Технически услуги - ТСУ

 

 №  Уникален идентификатор Технически услуги  Информация за предоставяната услуга и образци на бланки
1. 2120 Отразяване на промени в разписания списък към кадастрален план pdf icon
2. 2119 Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство pdf icon
3. 2399 Презаверяване на скица, от издаването на която са изтекли 6 месеца pdf icon
4. 2027 Издаване на скици за недвижими имоти pdf icon
5. 2111 Изготвяне на справки на заинтересувани лица относно изменения на устройствени планове и схеми  pdf icon
6. 2082 Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот  pdf icon
7. 2083 Издаване скица-виза за проучване и проектиране pdf icon
8. 2097 Проверка за спазване определената линия на застрояване, заснемане и нанасяне на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура pdf icon
9. 2099  Справки (устни и писмени) от кадастралната карта и кадастралните регистри pdf icon
10. 1989  Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти pdf icon
11. 1990 Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа pdf icon
12. 1991 Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба pdf icon
13. 2098 Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването  pdf icon
14. 2018 Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти pdf icon
15. 2085 Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.54а ал.3 от ЗКИР, във връзка с чл.175 от ЗУТ pdf icon
16. 2060 Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове pdf icon
17. 2117 Одобряване на подробен устройствен план pdf icon
18. 2115 Попълване/поправка на кадастрален план pdf icon
19. 2002 Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии /Помощен кадастрален план/ pdf icon
20. 2042 Издаване на разрешение за разкопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешно квартални пространства (за строежи с влязло в сила разрешение за строеж) pdf icon
21. 2043 Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти pdf icon
22. 2054 Разглеждане и одобрявяне на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж pdf icon
23. 2061 Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект pdf icon
24. 2062 Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория pdf icon
25. 2096 Освидетелстване на сгради и издаване на заповед за премахване /поправяне или заздравяване/ на строежи, негодни за използване или застрашени от самосрутване pdf icon
26. 2112 Издаване на разрешение за строеж pdf icon
27. 2113 Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока pdf icon
28. 2130 Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти pdf icon
29. - Издаване удостоверение за описание на сграда pdf icon
30. 2084 Издаване удостоверение за търпимост на изградени строежи pdf icon
31. 1990 Определяне на строителна линия и ниво на строеж и откриване на строителна площадка pdf icon
32. - Вписване в регистъра на технически паспорт на строеж pdf icon