Технически услуги - ТСУ

 №  Уникален идентификатор Технически услуги  Информация за предоставяната услуга и образци на бланки
1. 1989 Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти pdf icon
2. 1991 Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба pdf icon
3. 2002 Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии pdf icon
4. 2018 Издаване на удостоверение за административен адрес на поземлени имоти pdf icon
5. 2027 Издаване на скици за недвижими имоти pdf icon
6. 2042 Издаване на разрешение за разкопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешно квартални пространства (за строежи с влязло в сила разрешение за строеж) pdf icon
7. 2043 Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти pdf icon
8. 2054 Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж pdf icon
9. 2060 Издаване на разрешение за изработване на подробни устройствени планове pdf icon
10. 2061 Допускане на изменения в одобрен инвестиционни проект pdf icon
11. 2062 Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория pdf icon
12. 2064 Издаване на заповед за осигуряване на достъп в недвижим имот pdf icon
13. 2082 Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот pdf icon
14. 2083 Издаване на скица-виза за проучване и проектиране pdf icon
15. 2084 Издаване на удостоверение за търпимост на строеж pdf icon
16. 2085 Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.54а ал.3 от ЗКИР, във връзка с чл.175 от ЗУТ pdf icon
17. 2096 Освидетелстване на сгради и издаване на заповед за премахване /поправяне/ заздравяване на строежи, негодни за ползване или застрашени от самосрутване pdf icon
18. 2097 Проверка за спазване определената линия на застрояване, заснемане и нанасяне на мрежи и съоръжения на техническа инфраструктура pdf icon
19. 2098 Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването pdf icon
20. 2099 Справки (устни и писмени) от кадастралната карта и кадастралните регистри pdf icon
21. 2111 Изготвяне на справки на заинтересовани лица относно изменение на устройствени планове и схеми pdf icon
22. 2112 Издаване на разрешение за строеж pdf icon
23. 2113 Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока pdf icon
24. 2114 Издаване на заповед за учредяване на право на преминаване през чужд имот pdf icon
25. 2115 Попълване или поправка на кадастрален план pdf icon
26. 2117 Одобряване на подробен устройствен план pdf icon
27. 2119 Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство pdf icon
28. 2120 Отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план pdf icon
29. 2130 Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти pdf icon
30. 2389 Издаване на разрешение за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива pdf icon
31. 2399 Презаверяване на скица, от издаването на която са изтекли 6 месеца pdf icon
32. 3179 Издаване на разрешение за промяна на предназначението на сгради или на самостоятелни обекти в сгради без извършване на строителни и монтажни работи pdf icon
33. - Издаване на разрешение за изработване на проект за изменение на общ устройствен план pdf icon
34. - Одобряване на проект за изменение на общ устройствен план pdf icon
35. - Издаване на удостоверение за реално определени части от поземлен имот по чл.200 от ЗУТ pdf icon
36. - Издаване на удостоверения за идентичност на административен адрес pdf icon
37. - Издаване на удостоверение за описание на сграда pdf icon
38. - Издаване на разрешение за продължаване на строителство, когато същото е спряно с влязъл в сила акт по ЗУТ pdf icon
39. - Вписване в регистъра на технически паспорт на строеж pdf icon
40. - Издаване на акт за узаконяване на строеж pdf icon
41. - Издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти върху общински терен (за преместваеми обекти, за които е издадено и влязло в законна сила разрешение за поставяне съобразно чл.56 от ЗУТ) pdf icon
42. - Предоставяне на копие от документи от техническите архиви pdf icon
43. - Направа на ксерокопие от кадастрален план pdf icon
44. - Одобряване на подробен устройствен план - преработен/доработен съобразно указания на ЕСУТ проект pdf icon