Технически услуги - ТСУ

 

 №  Технически услуги  заявление 
1. Отразяване на промени в разписания списък към кадастрален план word doc icon
2. Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство word doc icon
3. Презаверяване на скица, от издаването на която са изтекли 6 месеца word doc icon
4. Издаване на скици за недвижими имоти word doc icon
5. Изготвяне на справки на заинтересувани лица относно изменения на устройствени планове и схеми  word doc icon
6. Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот  word doc icon
7. Издаване скица-виза за проучване и проектиране word doc icon
8. Проверка за спазване определената линия на застрояване, заснемане и нанасяне на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура -
9. Справки (устни и писмени) от кадастралната карта и кадастралните регистри -
10. Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти word doc icon
11. Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа -
12. Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба word doc icon
13. Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването  word doc icon
14. Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти word doc icon
15. Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.54а ал.3 от ЗКИР, във връзка с чл.175 от ЗУТ word doc icon
16. Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове word doc icon
17. Одобряване на подробен устройствен план word doc icon
18. Попълване/поправка на кадастрален план word doc icon
19. Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии /Помощен кадастрален план/ word doc icon
20. Промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии от общинския горски фонд -
21. Издаване на разрешение за разкопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешно квартални пространства (за строежи с влязло в сила разрешение за строеж) word doc icon
22.

Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти

word doc icon
23. Разглеждане и одобрявяне на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж word doc icon
24. Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект word doc icon
25. Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория word doc icon
26. Освидетелстване на сгради и издаване на заповед за премахване /поправяне или заздравяване/ на строежи, негодни за използване или застрашени от самосрутване word doc icon
27. Издаване на разрешение за строеж word doc icon
28. Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока word doc icon
29. Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти word doc icon
30. Издаване на акт за узаконяване на строеж -
31. Издаване удостоверение описание сграда word doc icon
32.

Издаване удостоверение за търпимост на изградени строежи

word doc icon
33. Определяне на строителна линия и ниво на строеж и откриване на строителна площадка word doc icon
34. Вписване в регистъра на технически паспорт на строеж word doc icon